KSBR 39 INS 4766/2009-B-16
Číslo jednací: KSBR 39 INS 4766/2009-B-16

Usnesení Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Janem Kozákem jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka BV Transport s.r.o.-v likvidaci, IČ: 262 79 878, se sídlem Na Hranici 4039/8, Jihlava o návrhu navrhovatele-věřitele Ludmila Nyklová, bytem a místem podnikání Smetanovo nám. 1859, Havlíčkův Brod, IČ: 41272421 o návrhu na vydání předběžného opatření ze dne 10.1.2012

takto: Návrh věřitele Ludmila Nyklová, bytem a místem podnikání Smetanovo nám. 1859, Havlíčkův Brod, IČ: 41272421 ze dne 10.1.2012 na vydání předběžného opatření, kterým by p. Miloši Vomelkovi, nar. 1975, bytem Nové Dvory 9, Polná a p. Jiřímu Bednářovi, nar. 1968 bytem Alej Svobody 1107, Polná, bylo uloženo složit do soudní úschovy u Krajského soudu v Brně po 79.246,50 Kč s e o d m í t á.

Odůvodnění: Dne 28.7.2009 bylo u Krajského soudu v Brně zahájeno insolvenční řízení o insolvenčním návrhu pana Miloše anonymizovano , anonymizovano , bytem Vrchlického 931, 589 01 Třešť na zahájení insolvenčního řízení na majetek dlužníka. Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení nastaly dne 28.7.2009 v 8:33 hodin.

Navrhovatel-věřitel se domáhal podáním ze dne 10.1.2012 nařízení předběžného opatření uvedeného ve výroku tohoto rozhodnutí .

Podle § 82 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ) předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu.

Podle § 100 odst. 1 IZ je-li již v průběhu insolvenčního řízení zřejmé, že věřiteli vznikla škoda nebo jiná újma porušením povinnosti podat insolvenční návrh, může insolvenční soud nařídit předběžné opatření, kterým povinné osobě uloží, aby na náhradu této škody nebo jiné újmy složila do úschovy u soudu přiměřenou peněžitou částku. Učiní tak jen na návrh oprávněného věřitele. Nařízení předběžného opatření nebrání, že celkovou výši škody nebo jiné újmy dosud nelze vyčíslit.

Podle § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Právní úprava institutu předběžného opatření v ustanoveních IZ není úplná, pro aplikaci předběžného opatření je tedy třeba podpůrně použít ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř.) k tomuto institutu, tj. § 75a a násl. této právní normy.

Podle § 75b odst. 1 a 2 o.s.ř., k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, je navrhovatel povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10 000 Kč a v obchodních věcech ve výši 50 000 Kč. Dospěje-li předseda senátu k závěru, že složená jistota zjevně nepostačuje k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, vyzve navrhovatele bezodkladně, aby do 3 dnů složil doplatek jistoty ve výši, kterou stanoví s přihlédnutím k okolnostem případu. Podalo-li návrh na předběžné opatření více navrhovatelů, jsou povinni jistotu a doplatek jistoty složit společně a nerozdílně. Nebude-li jistota podle odstavce 1 složena, předseda senátu návrh na předběžné opatření odmítne.

Navrhovatel předběžného opatření je účastníkem insolvenčního řízení jako přihlášený věřitel evidovaný insolvenčním soudem pod pořadovým číslem 34; navrhovatel je aktivně legitimován k podání návrhu na vydání předběžného opatření dle § 100 IZ. Návrh věřitele na předběžné opatření se vztahoval k insolvenčnímu řízení vedenému proti obchodní společnosti, jde tedy zcela nepochybně o obchodní věc. Ustanovení IZ jako lex specialis k ustanovením o.s.ř. nevylučují užití institutu jistoty v insolvenčním řízení. Předběžné opatření dle § 100 IZ lze vydat jen na návrh (viz citovaný § 100 odst. 1 IZ); citovaný § 82 odst. 1 IZ se na tento druh návrhu na vydání předběžného opatření nevztahuje. Věřitel jako navrhovatel byl tedy povinen složit soudní jistotu ve výši 50.000,-Kč, a to nejpozději ve stejný den, kdy podal u podepsaného soudu návrh na předběžné opatření. Z vyjádření účtárny insolvenčního soudu ze dne 23.1.2012 bylo zjištěno, že ke dni podání návrhu na výše uvedené předběžné opatření na podatelnu insolvenčního soudu t.j. ke dni 16.1.2012 anonymizovano věřitelem složena soudní jistota dle ust. § 75b o.s.ř. ve výši 50.000,-Kč ani ve výši jiné. Věřitel soudní jistotu nesložil. Insolvenční soud proto v souladu s § 75b odst. 2 o.s.ř. rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti výroku tohoto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě 15 dnů ode doručení tohoto usnesení; odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno. Usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1 a § 74 odst. 1 IZ). Dlužníkovi, navrhovateli předběžného opatření a insolvenčnímu správci bude toto rozhodnutí doručeno do vlastních rukou (§ 75 IZ); těmto subjetkům běží lhůta pro podání odvolání od okamžiku doručení rozhodnutí do vlastních rukou.

Krajský soud v Brně dne 23.1.2012

Mgr. Jan Kozák, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Jitka Zubíková