KSBR 39 INS 398/2010
NEJVYŠŠÍ SOUD OBČANSKOPRÁVNÍ A OBCHODNÍ KOLEGIUM Bu r e š o v a 2 0 , 6 5 7 3 7 Br n o te l. : 5 4 1 5 9 3 1 1 1 , f a x : 5 4 1 2 1 8 8 0 4 e ma i l : p o d a t e l n a @ n s o u d . c z

Krajský soud v Brně

V Brně dne 31. května 2011 KSBR 39 INS 398/2010 29 NSČR 33/2011

Věc: dovolání-vrácení spisu

V příloze vracím přihláškový spis Vašeho soudu vedený pod sp. zn. KSBR 39 INS 398/2010 (přihláška pohledávky č. 299) bez rozhodnutí o dovolání, které proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. září 2010, č. j., 3 VSOL 369/2010-P299-7, podal věřitel Milan Andrejčík.

Z předkládací zprávy je totiž zřejmé, že věc byla Nejvyššímu soudu-v rozporu s ustanovením § 241b odst. 1 ve spojení s § 208 odst. 1 a § 210 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. )-předložena k rozhodnutí o podaném dovolání přesto, že soud prvního stupně dospěl k závěru, že dovolání bylo podáno opožděně. Zjistil-li soud prvního stupně uvedenou skutečnost, nebyly zde splněny podmínky pro předložení věci Nejvyššímu soudu k projednání a rozhodnutí dovolání, ale soud prvního stupně měl takové dovolání odmítnout.

Soud prvního stupně v další fázi řízení (při posuzování otázky včasnosti podaného dovolání) nepřehlédne, že z rozhodovací praxe Nejvyššího soudu se jednoznačně podává závěr, podle kterého dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení insolvenčního soudu o odmítnutí přihlášky, je (bez dalšího) přípustné podle ustanovení § 239 odst. 3 části věty před středníkem o. s. ř., s tím, že podmínku, aby šlo o potvrzující usnesení odvolacího soudu, ohledně kterého dovolací soud dospěje k závěru, že má po právní stránce zásadní význam, formulovanou ve větě druhé označeného ustanovení poukazem na obdobné použití § 237 odst. 1 a 3 o. s. ř., má Nejvyšší soud za obsoletní z příčin popsaných např. v díle Drápal, L., Bureš, J. a kol.: Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1.vydání. Praha, C. H. Beck, 2009, str. 1903-1904 (srov. např. důvody usnesení ze dne 26. října 2010, sen. zn. 29 NSČR 5/2010, a usnesení uveřejněné pod číslem 25/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Poučení o dovolání obsažené v napadeném rozhodnutí odvolacího soudu, které výše uvedeným závěrům neodpovídá, tak není možné považovat za správné (k dopadům poskytnutí nesprávného poučení o dovolání na délku dovolací lhůty srov. ustanovení § 240 odst. 3 o. s. ř.).

Bude-li mít soud prvního stupně-se zřetelem k výše uvedenému-dovolání věřitele Milana Andrejčíka za včasné, bude se zabývat také tím, zda je splněna podmínka povinného zastoupení dovolatele podle § 241 o. s. ř.

Příloha: spis zn.(přihláška pohledávky č. 299)

JUDr. Petr G e m m e l , v . r . předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Petra Prachařová