KSBR 39 INS 26550/2016-A-11
Číslo jednací: KSBR 39 INS 26550/2016-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Janem Kozákem jako samosoudcem ve věci insolvenčního návrhu navrhovatele: Oberbank AG, A-4020Linz, Untere Donaulande 28, Rakousko, jednající organizační složkou Oberbank AG pobočka Česká republika, IČ: 26080222 se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 6/3, České Budějovice, práv. zast. JUDr. Petrem Neubauerem, advokátem AK NEUABUER&PARTNER s.r.o. advokátní kancelář, IČ: 26070341 se sídlem Na Sadech 4/3, České Budějovice

na majetek

dlužníka Resort Dinotice s.r.o., IČ: 03380777 se sídlem Novobranská 526/14, 602 00, Brno

o návrhu navrhovatele na vydání předběžného opatření a ustanovení předběžného správce ze dne 28. 11. 2016

takto:

I. Návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření, kterým by bylo dlužníkovi uloženo nenakládat s věcmi náležejícími do jeho majetkové podstaty a to zejména s nemovitostmi v jeho vlastnictví a jejich vybavením a na ustanovení předběžného správce ze dne 28. 11. 2016 s e o d m í t á.

II. Navrhovatel je povinen uhradit soudní poplatek za návrh na vydání předběžného opatření ve výši 1.000,-Kč na účet podepsaného soudu č. 3703-5720621/0710, VS 3949265506, konstantní symbol: 1148 do tří dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění: Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 22. 11. 2016 navrhl navrhovatel zahájení insolvenčního řízení na majetek dlužníka. Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedené podání bylo opatřeno úředně ověřeným podpisem navrhovatele, insolvenční soud v souladu s § 97 a § 101 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v posledním znění (dále jen "IZ" nebo "insolvenční zákon") zahájil insolvenční řízení. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 22. 11. 2016 v 11:03 hodin. isir.justi ce.cz

Usnesením ze dne 24. 11. 2015, č.j. KSBR 28 INS 26999/2015-A-23 insolvenční soud rozhodl o úpadku dlužníka, prohlásil na jeho majetek konkurs a ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Jana Jukla, advokáta AK Přístavní 321/14, 170 00 Praha 7, IČ 714 63 771.

Podáním doručeným soudu dne 28. 11. 2016 (dok. A-6 spisu) navrhl navrhovatel vydání předběžného opatření tak jak je vymezeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí a ustanovení předběžného správce. Navrhovatel v návrhu na předběžné opatření uvedl, že dlužník činí úkony ke snížení hodnoty nemovitostí v k.ú. Halenkov a tím poškozuje věřitele. Dlužník svým jednáním znemožňuje provést ocenění navrhovatelem a jeho znalci. Podle navrhovatele nejsou nemovitosti ve vlastnictví dlužníka provozovány a nevytváří zisk pro uspokojení věřitelů. Navrhovatel má za to, že je potřeba dlužníkovi v dalších změnách v rozsahu a kvalitě majetkové podstaty. Současně navrhovatel navrhl ustanovení předběžného správce a to i pro případ, že soud návrhu na vydání předběžné opatření nevyhoví. Navrhovatel svá tvrzení žádný způsobem nedoložil a ani důkazy k prokázání svých tvrzení neoznačil.

Podle § 82 odst. 1 insolvenčního zákona předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Podle § 82 odst. 2 insolvenčního zákona předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také a) ustanovit předběžného správce, b) omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, nebo c) uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávních nárocích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu.

Podle § 112 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční soud ustanoví předběžným opatřením předběžného správce i bez návrhu, jestliže nařídil předběžné opatření, kterým omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v širším rozsahu, než je uvedeno v § 111.

Podle § 113 odst. 1 insolvenčního zákona je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Podle § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Ustanovení IZ nemají vlastní právní úpravu náležitostí návrhu na vydání předběžného opatření. Tuto otázku upravují ustanovení subsidiárně používaného právního předpisu, občanského soudního řádu (o.s.ř.).

Podle § 42 odst. 4 o.s.ř. pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno. Povinnost podpisu a datování se nevztahuje na podání v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu58a). Je-li účastník zastoupen advokátem, může být podpis advokáta nahrazen otiskem podpisového razítka, jehož vzor byl uložen u soudu, kterému je podání určeno. Podání v listinné podobě je třeba předložit s potřebným počtem stejnopisů a s přílohami tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis, jestliže je to třeba. Podání v jiných formách se činí pouze jedním stejnopisem. K podání učiněnému elektronicky lze připojit také všechny jeho přílohy v elektronické podobě.

Podle § 75 odst. 2 a 3 o.s.ř. (2) Návrh na nařízení předběžného opatření podle § 76 musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, a musí být z něj patrno, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá; ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti musí návrh dále obsahovat identifikační číslo osoby (dále jen identifikační číslo ) právnické osoby, identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, popřípadě další údaje potřebné k identifikaci účastníků řízení. (3) Navrhovatel je povinen připojit k návrhu listiny, jichž se dovolává.

Podle § 75a o.s.ř. návrh na předběžné opatření, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení § 43 se nepoužije.

K otázce úplnosti a určitosti návrhu na vydání předběžného opatření se vyslovil Vrchní soud v Olomouci ve svém rozhodnutí č.j. 4 VSPH 473/2015-A-19 vydaném ve věci sp. zn. KSPH 60 INS 3283/2015 dne 22.6.2015: V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že v podání ze dne 25.2.2015, které podle obsahu vyhodnotil jako návrh na vydání předběžného opatření, dlužnice uvedla, že dochází k převodu jejích nemovitostí na jiného vlastníka, ačkoli k tomu nedala pokyn, přičemž navrhovala, aby soud provedl předběžné opatření a zamezil převodu jejího nemovitého majetku na jinou osobu. Dále uvedl, že návrh dlužnice odmítl pro vady spočívající v jeho nejasnosti a neúplnosti, neboť z něj nebylo zřejmé, k jakým nemovitostem dlužnice se má vztahovat, a nebylo v něm uvedeno, vůči komu má předběžné opatření směřovat, která osoba provádí převod nebo má být nabyvatelem a na základě jakého důvodu tak činí. Rovněž v něm nebylo uvedeno, čeho přesně se dlužnice domáhá, jaké rozhodnutí navrhuje a jaká konkrétní povinnost by měla být uložena. Soud konstatoval, že v řízení nevyšly najevo žádné skutečnosti, pro něž by soud dospěl k závěru, že je nutno vydat předběžné opatření bez návrhu. Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že insolvenčnímu soudu bylo dne 27.2.2015 doručeno podání dlužnice ze dne 25.2.2015 (A-10), označené jako Sdělení o nejasném převodu nahlášeného movitého majetku , v němž dlužnice uvedla, že od katastrálního úřadu obdržela sdělení, že dochází k převodu její nemovitosti na jiného vlastníka, přestože ničeho neprodávala ani nedala pokyn k prodeji nemovitosti. Vyslovila domněnku, že dochází k rozprodávání jejího majetku na úkor všech oprávněných věřitelů a uvedla, že toto dává na vědomí soudu, aby provedl předběžné opatření a zamezil převodu jejího nemovitého majetku na jinou osobu, než o tom rozhodne insolvenční soud. K podání dlužnice přiložila vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-790/2015-210 a sdělení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha-západ ze dne 16.2.2015. Odvolací soud se ztotožňuje se závěry soudu I. stupně, že se podle obsahu jedná o návrh na nařízení předběžného opatření, avšak o návrh vadný, který neobsahuje všechny náležitosti a je neurčitý, přičemž pro tyto vady, jak je v napadeném rozhodnutí popsal soud I. stupně, nelze v řízení o něm pokračovat. Vzhledem k tomu, že je v řízení o návrhu na předběžné opatření vyloučeno odstraňování jeho vad postupem podle § 43 o.s.ř., postupoval soud I. stupně správně, pokud návrh dlužnice odmítl podle § 75a o.s.ř. .

Návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření je nutno označit jako neurčitý a nedoložený. Navrhovatel uvedl pouze obecná tvrzení o údajné činnosti dlužníka směřující ke zmenšení jeho majetku resp. možné majetkové podstaty. Neuvedl žádná konkrétní data ani jakékoli jiné bližší podrobnosti o činnosti dlužníka. Také petit posuzovaného návrhu je nutno hodnotit jako neurčitý; nemovitosti v něm nebyly specifikovány uvedením parcelního čísla, katastrálního území, obce a listu vlastnictví, movité věci nebyly také nijak označeny a to ani druhem míněných věcí. Šlo o stejné vady, které považoval za překážku pro vydání předběžného opatření Krajský soud v Praze a v potvrzujícím rozhodnutí Vrchní soud v Praze.

Neúplnost a nekonkrétnost podaného návrhu na vydání předběžného opatření je důvodem pro jeho odmítnutí. Doplnění tohoto typu návrhu je právní úpravou vyloučeno (§ 75a o.s.ř.).

Pro úplnost podepsaný soud dodává, že v tomto případě navrhovatel také nesplnil povinnost vyžadovanou procesními předpisy, totiž označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Navrhovatel ani žádné důkazy k podanému návrhu nepřipojil. Tvrzení uvedená v návrhu na vydání předběžného opatření je proto nutné označit za nedoložená. Pokud by podepsaný soud podaný návrh neodmítl, musel by jej pro nedoložení tvrzených skutečností zamítnout.

Soudní poplatek byl navrhovateli vyměřen podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. h), § 7 odst. 1 a § 2 odst. 8 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a položky 5 Sazebníku poplatků, který je přílohou zákona o soudních poplatcích, za návrh na nařízení předběžného opatření ve výši 1.000,-Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení; odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno. Rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1 a § 74 odst. 1 IZ). Dlužníkovi a navrhovateli bude toto rozhodnutí doručeno do vlastních rukou; těmto subjektům běží lhůta pro podání odvolání od okamžiku doručení rozhodnutí do vlastních rukou. (§ 75 IZ)

Krajský soud v Brně dne 1. 12. 2016

Mgr. Jan Kozák, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Ivana Zajíčková, DiS.