KSBR 39 INS 19832/2012-A-78
Číslo jednací: KSBR 39 INS 19832/2012-A-78

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Janem Kozákem jako samosoudcem ve věci insolvenčního návrhu věřitele-navrhovatele: BioGas CZ s.r.o., Na Hačkách 5, 326 00 Plzeň, IČ 263 63 178, zastoupen obecným zmocněncem Ing. Jiřím Brunerem, bytem Čedičová 511/9, 326 00 Plzeň na zahájení insolvenčního řízení na majetek dlužníka: : SVP Bučovice s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice, IČ 181 64 358 (dříve BOSS engineering, spol. s r.o.), právně zastoupen advokátem Mgr. Milošem Procházkou, advokátem, se sídlem Divadelní 4, 602 00 Brno, o návrhu navrhovatele ze dne 11. 7. 2015 na vydání předběžného opatření

takto:

I. Návrh věřitele ze dne 11. 7. 2015, aby insolvenční soud vydal předběžné opatření, kterým jednatelům dlužníka Ing. Pavlovi anonymizovano , anonymizovano , Chaloupky 272, Ostrožská Nová Ves, Chylice, Stanislavu anonymizovano , anonymizovano , Slunná 250, Bučovice a Františku anonymizovano , anonymizovano , Na Vyhlídce 995, Bučovice, uloží složit do úschovy soudu přiměřenou částku na náhradu škody způsobené včasným nepodáním insolvenčního návrhu, se odmítá.

II. Insolvenční soud u k l á d á věřiteli, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet Krajského soudu v Brně, č.: 3703-5720621/0710, variabilní symbol: 3949198322, konstantní symbol: 1148, nebo kolkovými známkami, soudní poplatek ve výši 1.000 Kč za rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření.

Odůvodnění:

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 15. 8. 2012, navrhl výše označený navrhovatel zahájení insolvenčního řízení na majetek dlužníka. Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedené podání bylo opatřeno úředně ověřeným podpisem navrhovatele, insolvenční soud v souladu s § 97 a § 101 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen insolvenční zákon ) zahájil insolvenční řízení. Vyhláška o zahájení insolvenční řízení byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku a účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení nastaly dne 15. 8. 2012 v 12:24 hodin.

Podáním ze dne 11. 7. 2015, doručeným soudu dne 12. 7. 2015, věřitel navrhl, aby insolvenční soud vydal předběžné opatření, kterým jednatelům dlužníka Ing. Pavlovi anonymizovano , anonymizovano , Chaloupky 272, Ostrožská Nová Ves, Chylice, Stanislavu anonymizovano , anonymizovano , Slunná 250, Bučovice, a Františkovi anonymizovano , anonymizovano , Na Vyhlídce 995, Bučovice uloží složit do úschovy soudu přiměřenou částku na náhradu škody způsobené včasným nepodáním insolvenčního návrhu.

Dle sdělení účtárny Krajského soudu v Brně ze dne 14. 7. 2015 nebyla na účet soudu ke dni 13. 7. 2015 zaplacena jistota ve výši 10.000 Kč.

Podle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon nebo IZ ), předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Podle ustanovení § 100 odst. 1 IZ je-li již v průběhu insolvenčního řízení zřejmé, že věřiteli vznikla škoda nebo jiná újma porušením povinnosti podat insolvenční návrh, může insolvenční soud nařídit předběžné opatření, kterým povinné osobě uloží, aby na náhradu této škody nebo jiné újmy složila do úschovy u soudu přiměřenou peněžitou částku19). Učiní tak jen na návrh oprávněného věřitele. Nařízení předběžného opatření nebrání, že celkovou výši škody nebo jiné újmy dosud nelze vyčíslit.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 75b odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř. ), k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, je navrhovatel povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10 000 Kč a ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti ve výši 50 000 Kč. Dospěje-li předseda senátu k závěru, že složená jistota zjevně nepostačuje k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, vyzve navrhovatele bezodkladně, aby do 3 dnů složil doplatek jistoty ve výši, kterou stanoví s přihlédnutím k okolnostem případu. Podalo-li návrh na předběžné opatření více navrhovatelů, jsou povinni jistotu a doplatek jistoty složit společně a nerozdílně.

Podle § 75b odst. 2 o.s.ř. nebude-li jistota podle odstavce 1 složena, předseda senátu návrh na předběžné opatření odmítne.

Předběžné opatření podle § 100 insolvenčního zákona, v němž jde o povinnost složit přiměřenou částku na náhradu škody nebo jiné újmy vzniklé věřiteli porušením povinnosti dlužníka, resp. jeho zákonných zástupců, statutárního orgánu nebo likvidátora, podle § 98 IZ (povinnost podat insolvenční návrh), není svou povahou obchodní věcí, proto postačuje složení jistoty ve výši 10.000 Kč-srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 2. 2011 č.j. 1 VSPH 55/2010-B-97 v insolvenční věci sp. zn. MSPH 77 INS 2492/2009.

V daném případě se jedná o předběžné opatření, které je možné vydat pouze na návrh věřitele (§ 100 IZ). Navrhovatel předběžného opatření je tedy v souladu s § 75b odst. 1 o.s.ř. povinen složit na účet soudu nejpozději v den podání návrhu na vydání předběžného opatření jistotu ve výši 10.000 Kč. Vzhledem k tomu, že věřitel dle sdělení účtárny Krajského soudu v Brně nesložil uvedenou jistotu ve výši 10.000 Kč, byl jeho návrh na vydání předběžného opatření ze dne 11. 7. 2015 v souladu s citovaným ustanovením § 75b odst. 2 o.s.ř. odmítnut.

Soudní poplatek byl navrhujícímu věřiteli vyměřen podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. h) a § 7 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a položky 5 Sazebníku poplatků, který je přílohou zákona o soudních poplatcích, za návrh na nařízení předběžného opatření ve výši Kč 1.000 Kč.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení; odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno. Usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1 a § 74 odst. 1 IZ). Navrhovateli a dlužníkovi bude toto rozhodnutí doručeno do vlastních rukou (§ 75 IZ); Osobou oprávněnou k podání odvolání proti usnesení, kterým insolvenční soud návrh na vydání předběžného opatření odmítl, je osoba, která návrh podala, tomuto subjektu běží lhůta pro podání odvolání od okamžiku doručení rozhodnutí do vlastních rukou.

Krajský soud v Brně dne 14. 7. 2015

Mgr. Jan Kozák, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Jarmila Hamanová