KSBR 39 INS 17944/2011-B-22
Jednací číslo: KSBR 39 INS 17944/2011-B-22

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce Mgr. Alexandrou Chapman ve věci dlužníka: RES-STAV, s.r.o., se sídlem Charbulova 2, 618 00 Brno, IČ: 276 77 974, právně zastoupeného Mgr. Michalem Dobešem, advokátem, se sídlem Křenová 71, 602 00 Brno, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto: Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka společnosti MIDO, s.r.o., IČ: 469 82 299, Charbulova 924/2, 618 00 Brno.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 22.10.2012 předložil soudu insolvenční správce dlužníka Mgr. Ing. Vladimír Doležel, BA, Ph.D., se sídlem Horova 3121/68, 616 00 Brno žádost o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka. Jedná se o pohledávky dlužníka, s jejichž prodejem mimo dražbu vyslovil zdejší soud souhlas usnesením ze dne 27.8.2012 č.j.-B-19. Insolvenční správce ve svém vyjádření uvedl, že postoupení pohledávek společnosti MIDO, s.r.o., IČ: 469 82 299, která jako jediný zájemce navrhla nejvyšší nabídku, je výhodné i z hlediska míry uspokojení přihlášených věřitelů.

Vzhledem k tomu, že přezkumného jednání se neúčastnil žádný z věřitelů, funkci věřitelského orgánu vykonává v tomto insolvenčním řízení soud dle § 66 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon).

Podle § 295 odst. 1 insolvenčního zákona dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, proto ji soud společnosti MIDO, s.r.o., IČ: 469 82 299, Charbulova 924/2, 618 00 jako osobě tvořící s dlužníkem koncern, ve smyslu § 66a odst. 7 obchodního zákoníku, povolil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Krajský soud v Brně dne 13.11.2012

Mgr. Alexandra Chapman, v.r. asistentka soudce Za správnost vyhotovení: Jana Rusevová