KSBR 39 INS 13471/2016-B-34
Jednací číslo: KSBR 39 INS 13471/2016-B-34

Usnesení Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce Mgr. Janou Komárkovou ve věci insolvenčního řízení na majetek dlužníka: Stanislav Opršal, rodné číslo 661004/0580, Martinice 124, 769 01 Martinice a dlužnice: Romana Opršalová, rodné číslo 686202/0594, IČO 658 32 701, Martinice 124, 769 01 Martinice, oba právně zastoupeni advokátem Mgr. Alešem Zapletalem, Masarykovo nám. 122, 753 01 Hranice, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků ve prospěch dcery dlužníků Anety Opršalové, narozené bytem a to pro následující majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty dlužníků ze dne 29. 12. 2017, čj.-B-31, v části I. nemovitý majetek, pod položkou 3, konkrétně se jedná o: -Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na nemovitostech o pozemek parc. č. St 159, o výměře 241 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba určená k bydlení, dům č.p. 124, o pozemek parc. č. 133/20, o výměře 236 m2, zahrada, vše zapsán na LV 207 v k.ú. Martinice u Holešova, obec Martinice, vedené katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov.

Odůvodnění:

Dne 6. 6. 2016 byl insolvenčnímu soudu doručen insolvenční návrh dlužníků spojený s návrhem na povolení oddlužení. Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedené podání bylo opatřeno úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné podat insolvenční návrh, insolvenční soud v souladu s § 97 a § 101 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon nebo IZ ) zahájil insolvenční řízení. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 6. 6. 2016 v 10:09 hodin (§ 101 IZ). Usnesením ze dne 19. 8. 2016, č.j.-A-10,insolvenční soud rozhodl o úpadku dlužníků a povolil jeho řešení formou oddlužení, současně byl insolvenčním správcem ustanoven Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ 294 14 873, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, provozovna Palackého 1400, 769 01 Holešov. Toto usnesení nabylo právní moci dne 19. 8. 2016, výrok o ustanovení insolvenčního správce nabyl právní moci dne 6. 9. 2016. Usnesením ze dne 6. 4. 2017 č.j.-B-10, insolvenční soud schválil oddlužení dlužníků zpeněžením majetkové podstaty. Toto usnesení nabylo právní moci dne 19. 4. 2017. Podáním ze dne 30. 1. 2018, doručeným insolvenčnímu soudu dne 1. 2. 2018, předložila paní Aneta Opršalová, narozena bytem soudu žádost o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků a to z důvodu, že je dcerou isir.justi ce.cz dlužníků (jedná se tedy ve vztahu k dlužníkům o osobu blízkou). Žádost dcery dlužníků se týkala spoluvlastnického podílu na nemovitostech sepsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníků, a to spoluvlastnického podílu na nemovitostech zapsaných na LV 207 v k. ú. Martinice u Holešova, obec Martinice. Funkci věřitelského orgánu v tomto řízení zastává insolvenční soud. Ustanovení IZ byla ke dni 1. 7. 2017 novelizována zák. č. 64/2017 Sb. Podle přechodného ustanovení k této novelizaci zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. S ohledem na toto přechodné ustanovení insolvenční soud i na toto řízení, které bylo zahájeno před účinností zák. č. 64/2017 Sb., vztáhl ustanovení zák. č. 182/2006 Sb. v aktuálním znění, tj. ve znění zák. č. 64/2017 Sb. Podle § 295 odst. 1 insolvenčního zákona, dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle § 295 odst. 3 insolvenčního zákona na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f) a g); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty (udělení výjimky navrhla osoba uvedená ve výroku tohoto usnesení, funkci věřitelského orgánu v tomto řízení zastával insolvenční soud, proto nemohlo být soudu doloženo vyjádření věřitelského orgánu). S udělením výjimky ze zákazu nabývání majetku vyslovil souhlas i insolvenční správce (dok. B-33). Podle insolvenčního správce se udělením výjimky ze zákazu nabývání majetku dceři dlužníků rozšíří okruh zájemců o příslušný majetek, což může vést k dosažení vyššího výtěžku. Dcera dlužníků je současně vlastnicí zbývajícího spoluvlastnického podílu o velikosti 2/3 na nemovitostech zapsaných na LV 207 v k. ú. Martinice u Holešova. Dceři dlužníků tak svědčí zákonné předkupní právo. Dcera dlužníků také za zpeněžovaný spoluvlastnický podíl nabízí vyšší částku, než na jakou insolvenční správce spoluvlastnický podíl ocenil (v soupisu oceněno na 350 000 Kč, dcera dlužníků nabízí 700 000 Kč). Insolvenční soud neshledal žádné důvody, pro něž by nebylo možné žádosti dcery dlužníků vyhovět. Proto insolvenční soud výrokem tohoto usnesení paní Anetě Opršalové, narozené bytem jakožto osobě blízké dlužníkům (ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné, neboť návrhu navrhovatele označenému ve výroku tohoto rozhodnutí bylo vyhověno (§ 295 odst. 3 věta za středníkem IZ). Proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem nebo asistentem soudce, proti němuž nelze podat odvolání podle občanského soudního řádu, může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. Rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1 a § 74 odst. 1 IZ). Dlužníkům, insolvenčnímu správci a osobám uvedeným ve výroku toho usnesení bude toto rozhodnutí doručeno zvlášť; těmto subjektům běží lhůta pro podání námitek od okamžiku doručení rozhodnutí zvlášť. (§ 75 IZ) V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O těchto námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem nebo asistentem soudce bez jednání potvrdí nebo změní. Proti rozhodnutí předsedy senátu o námitkách, o odmítnutí námitek nebo o zastavení námitkového řízení, není odvolání přípustné. Doručené rozhodnutí vyššího soudního úředníka, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci. Není-li v zákoně č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů v posledním znění stanoveno jinak, použijí se na námitkové řízení ustanovení upravující odvolání podle občanského soudního řádu obdobně. (§ 9 odst. 2 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů v posledním znění a § 36a odst. 5 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích v posledním znění)

Brno 27. 2. 2018

Mgr. Jana Komárková asistentka soudce