KSBR 39 INS 12154/2012-B-19
Jednací číslo: KSBR 39 INS 12154/2012-B-19

Usnesení Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce Mgr. Klárou Žákovou ve věci insolvenčního řízení na majetek dlužníka: František anonymizovano , anonymizovano , Mělčany 17, 664 64 Dolní Kounice o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Eriku anonymizovano , bytem Mělčany 17, 664 64 Dolní Kounice

Odůvodnění: Podáním ze dne 28.8.2012 předložil soudu insolvenční správce dlužníka JUDr. Petr Bohatý, Loděnice 775, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova žádost o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka. Jedná se o nemovité věci, a to: -budova č.p.17 na pozemku parcelní číslo 232, způsob využití rodinný dům, -pozemek parcelní číslo 232, výměra 404 m, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, -pozemek parcelní číslo 178/4, výměra 6 m, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, -pozemek parcelní číslo 178/31, výměra 29 m, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vše zapsáno na listu vlastnictví číslo 460 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, pro obec 583375 Mělčany, katastrální území 692786 Mělčany u Ivančič.

Vzhledem k tomu, že přezkumného jednání se neúčastnil žádný z věřitelů, funkci věřitelského orgánu vykonává v tomto insolvenčním řízení soud dle § 66 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon).

Podle § 295 odst. 1 insolvenčního zákona dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci

1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, proto mu soud-Eriku anonymizovano , bytem Mělčany 17, 664 64 Dolní Kounice, jakožto osobě blízké dlužníkovi, ve smyslu § 116 občanského zákoníku povolil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Krajský soud v Brně dne 17.9.2013 Mgr. Klára Žáková, v.r. asistentka soudce Za správnost vyhotovení: Naděžda Koblížková