KSBR 39 INS 1036/2016
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSBR 39 INS 1036/2016 Krajskému soudu v Brně Ze dne: Husova 15 Naše spis. zn.: 2 VSOL 229/2016-A-16 601 95 Brno Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 27. dubna 2016

Věc: vrácení spisu bez věcného vyřízení

Po poradě odvolacího senátu vracíme spis Vaší sp. zn. KSBR 39 INS 1036/2015, pod kterou probíhá u Vašeho soudu insolvenční řízení ve věci dlužníka Vlastimila anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Husova 165/5, PSČ 602 00.

Věc byla předložena odvolacímu soudu k rozhodnutí o odvolání JUDr. Aleše Chovance, soudního exekutora, Exekutorský úřad Opava, se sídlem Opava, Veleslavínova 19, PSČ 746 015 proti usnesení sp. zn.-A-9 ze dne 26.1.2016, kterým byl zamítnut jeho návrh na předběžné opatření, kterým by byly omezeny některé účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Odvolání proti rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření podléhá dle položky 22 bodu 3 ve spojení s položkou 5 sazebníku soudních poplatků (příloha zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) soudnímu poplatku ve výši 1.000 Kč, který je splatný podáním odvolání. Odvolatel není od placení soudních poplatků osvobozen. Soud prvního stupně odvolatele k zaplacení soudního poplatku nevyzval a předložil věc odvolacímu soudu k rozhodnutí, aniž by byl soudní poplatek zaplacen. Proto je nezbytné, aby soud prvního stupně vyzval odvolatele k zaplacení soudního poplatku a předložil věc odvolacímu soudu teprve po jeho zaplacení.

Dále z insolvenčního spisu vyplývá, že dne 20.1.2016, tedy před vydáním napadeného usnesení, bylo insolvenčnímu soudu doručeno podání věřitele Magentis s.r.o., se sídlem Prace, K Mohyle míru 246, PSČ 66458, identifikační číslo 28332148 (ve spise založeno jako dokument č. A-7). Toto podání bylo označeno jako insolvenční návrh a věřitel v něm uvedl, že z titulu zajištěné pohledávky ve výši 3.000.000 Kč plus příslušenství se připojuje k insolvenčnímu návrhu dlužníka. Dle obsahu podání jde o insolvenční návrh, který se s ohledem na ustanovení § 107 odst. 1 insolvenčního zákona považuje za přistoupení k řízení. K návrhu je nutné s ohledem na § 97 odst. 2 insolvenčního zákona přihlížet, neboť byl zaslán prostřednictvím datové schránky navrhovatele. 2 VSOL 229/2016-A-16

Bez ohledu na to, zda návrh obsahuje všechny náležitosti tohoto podání, je nutné na osobu, která jej podala, pohlížet jako na insolvenčního navrhovatele a tedy jej jako navrhovatele uvést v záhlaví rozhodnutí. Insolvenční soud však v záhlaví napadeného usnesení jako účastníka řízení označil pouze dlužníka. Proto je třeba, aby tuto zřejmou nesprávnost soud prvního stupně nejprve postupem podle ustanovení § 164 o.s.ř. (§ 167 odst. 1 o.s.ř. a § 7 IZ) opravil, rozhodnutí o opravě doručil všem účastníkům řízení a teprve po uplynutí odvolací lhůty předložil věc odvolacímu soudu s novou předkládací zprávou.

VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI Masarykova 1 771 00 Olomouc

JUDr. Vojtěch Brhel, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Renáta Hrubá