KSBR 39 INS 10067/2012
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSBR 39 INS 10067/2012 29 NSČR 6/2013-A-24

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Petra Gemmela v insolvenční věci dlužníka Huberta Štangla, narozeného 24. září 1957, bytem v Dobromilicích 187, PSČ 798 25, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 39 INS 10067/2012, o insolvenčním návrhu dlužníka, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. června 2012, č. j. KSBR 39 INS 10067/2012, 2 VSOL 446/2012-A-12, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 27. dubna 2012, č. j.-A-6, odmítl Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) insolvenční návrh dlužníka podaný u něj 25. dubna 2012. K odvolání dlužníka Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu. Usnesení odvolacího soudu napadl dlužník podáním, které je podle svého obsahu dovoláním (č. l. A-14). Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dále též jen o. s. ř. ), insolvenční soud jej usnesením ze dne 14. listopadu 2012, č. j.-A-16, doručeným dovolateli zvlášť dne 13. prosince 2012 (srov. doručenku u č. l. A-16), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 10 dnů od doručení usnesení. Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil (přes poučení, že jinak nebude dovolání věcně projednáno), když na výzvu insolvenčního soudu sice reagoval sdělením (č. l. A-17), že jej bude zastupovat Charita Olomouc , žádné zastoupení však nedoložil ani po uplynutí termínu, v němž očekával vznik zastoupení (6. prosince 2012). Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil. Pravomocným odmítnutím insolvenčního návrhu není dotčeno právo dlužníka podat řádný insolvenční návrh znovu. Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2012) se podává z bodu 7., článku II., zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. ledna 2013

JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Žouželová