KSBR 38 INS 9983/2013-B-22
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 9983/2013-B-22

Usnesení Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Renata Lanšperková, nar. 27. 10. 1968, Opatovice 6, 682 01 Vyškov, korespondenční adresa: Pavlovská 511/9, 623 00 Brno, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto: I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 9983/2013-B-9 ze dne 19. 3. 2014 s e m ě n í tak, že dlužnici se ukládá, aby nadále platila nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému dvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: RILEX TRADERS, a.s., IČ: 28280857, Radnická 11, 602 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 12.380,-Kč, 3,43 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: PROFI CREDIT Czech, a. s., IČ: 61860069, Klimentská 1216/64, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 31.734,-Kč, 8,78 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: RWE Energie, s.r.o., IČ: 49903209, Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, Strašnice, na úhradu jeho dosud nezjištěné pohledávky ve výši 13.433,49 Kč, 3,72 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 4: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., IČ: 60197609, Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 169.772,94 Kč, 46,98 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 5: HELP FINANCIAL s.r.o., IČ: 26440334, Příčná 1217, 293 06 Kosmonosy, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 19.150,-Kč, 5,30 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 6: BNP Paribas Personal Finance SA, Reg. Číslo: 542 097 902, boulevard Haussmann 1, 750 09 Paříž, Francouzská republika, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 5.101,-Kč, 1,41 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 7: ESSOX s.r.o., IČ: 26764652, Senovážné nám. 231/7, 370 01 České Budějovice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 23.421,01 Kč, 6,48 % z těchto příjmů, 8/ věřiteli č. 8: AB 5 B.V. soukromá společnost s ručením omezeným, Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterodam, Nizozemí, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 23.783,31 Kč, 6,58 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli č. 9: Provident Financial s.r.o., IČ: 25621351, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 35.264,-Kč, 9,76 % z těchto příjmů,

10/ věřiteli č. 10: SMART Capital, a.s., IČ: 26865297, Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 27.341,-Kč, 7,56 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-9 ze dne 19. 3. 2014 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 1. 4. 2014.

Věřitel č. 4: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., IČ: 60197609, vzal podáním doručeným soudu dne 13. 7. 2015 dílčí pohledávku č. 1 ve výši 25.700,27 zpět. Usnesením č.j.-P-4-3 ze dne 19. 8. 2015 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky ve výši 25.700,27 Kč; usnesení nabylo právní moci dne 11. 9. 2015. Po právní moci usnesení zůstala věřiteli v předmětném insolvenčním řízení zjištěná pohledávka ve výši 169.772,94 Kč, soud proto neukončoval účast věřitele v řízení.

Dle § 407 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo částečným zpětvzetím přihlášky pohledávky věřitele č. 4, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužnice podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 29. září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně