KSBR 38 INS 9636/2011-B-25
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 9636/2011-B-25

Usnese ní

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Tomáš anonymizovano , anonymizovano , Mojmírova 721, 686 01 Uherské Hradiště, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

tak to :

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 9636/2011-B-6 ze dne 17. 10. 2011, ve znění usnesení č.j. KSBR 38 INS 9636/2011-B-17 ze dne 15. 3. 2013 s e m ě n í tak, že dlužníkovi se ukládá, aby nadále platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: JUDr. Petr Kocián, IČ: 60531355, Krakovská 1363/12, 110 00 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 8.100,-Kč, 1,19 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 3: Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 9.062,01 Kč, 1,33 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 4: EURA real s. r. o., IČ: 48391263, Koněvova 1271/101, 130 00 Praha 3, Žižkov, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 19.860,-Kč, 2,92 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 5: Intrum Justitia Czech, s.r.o., IČ: 27221971, Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, Nové Město, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 209.164,55 Kč, 30,77 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 6: Ludvík anonymizovano , anonymizovano , 696 83 Domanín 356, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 331.628,-Kč, 48,78 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 7: COFIDIS s.r.o., IČ: 27179907, Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 31.729,07 Kč, 4,67 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 8: Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 70.261,63 Kč, 10,34 % z těchto příjmů,

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-6 ze dne 17. 10. 2011 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 19. 10. 2011.

Věřitel č. 2: Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČ: 49241397, Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10, vzal podáním doručeným soudu dne 27. 3. 2013 svou přihlášku pohledávky č. 2 ve výši 80.978,20 Kč na základě § 186 odst. 1 IZ zcela zpět. Usnesením č.j.-P-2-3 ze dne 2. 7. 2015 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky č. 2 ve výši 80.978,20 Kč; usnesení nabylo právní moci dne 27. 8. 2015; právní mocí usnesení účast věřitele v řízení skončila.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo zpětvzetím přihlášky pohledávky věřitele č. 2, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 6. října 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně