KSBR 38 INS 9523/2014-B-8
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 9523/2014-B-8

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníků: a) Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Hustopeče u Brna, Kurdějov 28, PSČ 693 01, b) Iveta anonymizovano , nar. 10. 10. 1989, bytem Hustopeče u Brna, Kurdějov 28, PSČ 693 01, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 9523/2014-B-7 ze dne 17. 9. 2014 s e m ě n í tak, že dlužníkům se ukládá, aby po dobu 5 let počítaných od 1. října 2014 platili nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 1.350,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli: PROFI CREDIT Czech, a. s., se sídlem Pardubice, Pernštýnské nám. 8, PSČ 530 02, IČ: 61860069, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 39.456,-Kč, 5,54 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli: Wüstenrot-stavební spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23, IČ: 47115289, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 110.504,20 Kč, 15,50 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli: T-Mobile Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 149 00, IČ: 64949681, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 3.434,80 Kč, 0,48 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 180/1632, PSČ 130 11, IČ: 60197609, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 293.415,05 Kč, 41,16 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli: O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ: 60193336, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 7.083,65 Kč, 0,99 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli: Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 91.497,64 Kč, 12,83 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli: Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 12.793,07 Kč, 1,79 % z těchto příjmů,

8/ věřiteli: Vodafone Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, IČ: 25788001, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 4.639,-Kč, 0,65 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli: Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 140.722,73 Kč, 19,74 % z těchto příjmů,

10/ věřiteli: ČR-Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha, Křížová 25/1292, PSČ 225 08, IČ: 00006963, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 9.382,-Kč, 1,32 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-7 ze dne 17. 9. 2014 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 30. 9. 2014.

Věřitel č. 11: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště v Hustopečích, se sídlem Hustopeče, Nádražní 1169/35, PSČ 69301, IČ: 72080043 (dále jen věřitel č. 11 ), podal do daného insolvenčního řízení přihlášky pohledávek č. 12 a č. 13 do datové schránky soudu dne 1. 7. 2014. Usnesení o úpadku dlužníků bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 30. 5. 2014, lhůta stanovená pro přihlášení pohledávek věřitelů tedy uplynula dne 30. 6. 2014. Usnesením č.j.-P-12-2, -P-13-2 ze dne 30. 7. 2014 byly přihlášky pohledávek č. 12 a č. 13 věřitele č. 11 odmítnuty pro opožděnost; usnesení nabyla právní moci dne 19. 9. 2014. Právní mocí těchto usnesení účast věřitele v řízení skončila, a došlo tak ke změně výše závazků dlužníků zahrnutých do oddlužení.

Dle § 407 odst. 3 insolvenčního zákona rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo odmítnutím přihlášky pohledávky věřitele č. 11, která byla zařazena do splátkového kalendáře, a ukončením jeho účasti v řízení, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníků podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15. Odvolání může podat pouze

věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkům a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 7. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně