KSBR 38 INS 9357/2010-B-10
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 9357/2010-B-10

Usnesení Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Roman anonymizovano , anonymizovano , Komenského 426, 687 71 Bojkovice, a dlužnice: Gabriela anonymizovano , nar. 17. 1. 1985, Komenského 426, 687 71 Bojkovice, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 9357/2010-B-8 ze dne 19. 10. 2011 s e m ě n í tak, že dlužníkovi a dlužnici se ukládá, aby nadále počínaje dnem 30. ledna 2012 platili nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému třicátému dni v měsíci z příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 2: Ing. Luděk anonymizovano , anonymizovano , Družicová 989, 161 00 Praha 6, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 33.600,-Kč, 5,05 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 3: CC Invest Ltd., reg.č. 46484, Pallazo Ca Brugnera 3, 9024 Birkirkara, Malta, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 75.623,38 Kč, 11,36 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 4: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČO: 618 60 069, Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 80.560,-Kč, 12,10 % z těchto příjmů, a na úhradu jeho dosud nezjištěné pohledávky ve výši 73.915,-Kč, tzn. 11,10 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 6: Finanční úřad v Uherském Brodě, ul. 26. dubna 1917, 688 01 Uherský Brod, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 590,-Kč, 0,09 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 8: Komerční banka, a.s., IČO: 453 17 054, Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 247.231,73 Kč, 37,13 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 9: SMART Capital, a.s., IČO: 268 65 297, Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 5.580,-Kč, 0,84 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 11: Telefónica Czech Republic, a.s., IČO: 601 93 336, Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 7.172,66 Kč, 1,08 % z těchto příjmů,

8/ věřiteli č. 12: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 471 16 617, Templová 747/5, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 6.420,-Kč, 0,96 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli č. 13: T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 649 49 681, Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 8.846,60 Kč, 1,33 % z těchto příjmů,

10/ věřiteli č. 15: Jihomoravská plynárenská, a.s., IČO: 499 70 607, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 15.596,19 Kč, 2,34 % z těchto příjmů,

11/ věřiteli č. 16: JMP Net, s.r.o., IČO: 276 89 841, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 11.520,-Kč, 1,73 % z těchto příjmů,

12/ věřiteli č. 17: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 471 16 617, Templová 747/5, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 856,-Kč, 0,13 % z těchto příjmů,

13/ věřiteli č. 19: Agentura Česká inkasní, s.r.o., IČO: 283 70 210, Chodovská 3/228, 141 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 90.056,-Kč, 13,53 % z těchto příjmů,

14/ věřiteli č. 20: ESSOX s.r.o., IČO: 267 64 652, Senovážné nám. 231/7, 370 21 České Budějovice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 8.215,18 Kč, 1,23 % z těchto příjmů.

II. Výrok VII. usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-8 ze dne 19. 10. 2011 s e m ě n í tak, že insolvenční správkyně vyplatí částku připadající podle splátkového kalendáře na uspokojení pohledávky věřitele č. 4 ve výši 73.915,-Kč, tzn. 11,10 % z příjmů dlužníka a dlužnice, tomuto věřiteli až po zjištění jeho pohledávky, resp. po právní moci rozhodnutí o zjištění pohledávky. Nedojde-li ke zjištění této pohledávky, rozdělí insolvenční správkyně částku připadající podle splátkového kalendáře na její uspokojení poměrně mezi ostatní věřitele určené plánem jako mimořádnou splátku.

III. Insolvenční správkyni se ukládá, aby částky, které od 1. listopadu 2011 nevyplácela v souladu s výrokem VII. usnesení č.j.-B-8 ze dne 19. 10. 2011 věřitelům č. 1, č. 8, a č. 9, rozdělila jako mimořádnou splátku mezi všechny věřitele podle poměru jejich pohledávek určeného tímto rozhodnutím.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-8 ze dne 19. 10. 2011 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka a dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 1. 11. 2011.

Ve výroku VII. tohoto usnesení soud uložil insolvenční správkyni, aby vyplatila částku připadající podle splátkového kalendáře na uspokojení pohledávky věřitele č. 1 ve výši 45.966,70 Kč, tzn. 5,48 % z příjmů dlužníka a dlužnice, na uspokojení části pohledávky věřitele č. 4 ve výši 73.915,-Kč, tzn. 8,81 % z příjmů dlužníka a dlužnice, na uspokojení části pohledávky věřitele č. 8 ve výši 91.711,48 Kč, tzn. 10,93 % z příjmů dlužníka a dlužnice, a na uspokojení části pohledávky věřitele č. 9 ve výši 35.525,-Kč, tzn. 4,23 % z příjmů dlužníka a dlužnice, těmto věřitelům až po zjištění jejich pohledávky, resp. po právní moci rozhodnutí o zjištění pohledávky nebo po uplynutí lhůty k podání žaloby na určení pohledávky. Nedojde-li ke zjištění těchto pohledávek, rozdělí insolvenční správkyně částku připadající podle splátkového kalendáře na jejich uspokojení poměrně mezi ostatní věřitele určené plánem jako mimořádnou splátku.

Pohledávky věřitelů č. 8 a č. 9 byly na přezkumném jednání konaném dne 6. 10. 2011 popřeny co do výše a věřitelé v zákonem stanovené lhůtě nepodali u soudu žaloby na určení těchto pohledávek; pohledávky jsou tedy zjištěny ve výši uvedené při jejich popření (§ 198 odst. 1 insolvenčního zákona).

Usnesením č.j.-P 1-2 ze dne 8. 12. 2011 odmítl insolvenční soud přihlášku pohledávky věřitele č. 1: Yuriy anonymizovano , anonymizovano , Větrná 1564, 698 01 Uherský Brod, ve výši 45.966,70 Kč; usnesení nabylo právní moci dne 28. 12. 2011. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 1 v řízení skončila.

Odmítnutím přihlášky pohledávky věřitele č. 1 a tím, že věřitelé č. 8 a č. 9 nepodali žaloby na určení pohledávek, došlo ke změně výše závazků dlužníka a dlužnice zahrnutých do oddlužení. Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka a dlužnice podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

Současně insolvenční soud upravil znění části výroku VII. usnesení, jelikož pohledávky věřitelů č. 8 a č. 9 byly v mezidobí zjištěny ve výši uvedené při jejich popření a pohledávka věřitele č. 1 byla odmítnuta. Věřitel č. 4: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČO: 618 60 069, Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, v zákonné lhůtě podal žalobu na určení pohledávky, o které zatím soud nerozhodl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, dlužnici, insolvenční správkyni a zástupci věřitelů se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 11. ledna 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudce