KSBR 38 INS 9139/2015-B-9
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 9139/2015-B-9

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Jindřich anonymizovano , anonymizovano , 679 01 Skalice nad Svitavou 48, korespondenční adresa: Mánesova 43, 680 01 Boskovice, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 9139/2015-B-6 ze dne 21. 8. 2015 s e m ě n í tak, že dlužníkovi se ukládá, aby nadále platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby a po úhradě případného dlužného výživného, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. l: Květoslav anonymizovano , anonymizovano , Křivánkovo náměstí 158/22, 641 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 50.000,-Kč, 21,36 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: Česká republika-Okresní soud v Blansku, Hybešova 457/5, 678 28 Blansko, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 2.000,-Kč, 0,85 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: České dráhy, a.s., IČ: 70994226, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 5.431,-Kč, 2,32 % z těchto příjmů,

4/ věřitelce č. 5: Marcela anonymizovano , anonymizovano , Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice, na úhradu její zjištěné pohledávky ve výši 65.502,-Kč, 27,98 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 6: JUDr. Marcel Smékal, IČ: 60351268, Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 7.865,-Kč, 3,36 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 7: Fair Credit In anonymizovano , SE, IČ: 24852422, Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 14.511,-Kč, 6,20 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 8: Pojišťovna České spořitelny, a. s., Vienna Insurance Group, IČ: 47452820, nám. Republiky 115, 530 02 Pardubice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 10.456,50 Kč, 4,47 % z těchto příjmů,

8/ věřiteli č. 9: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 7.640,-Kč, 3,26 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli č. 10: Vladimír anonymizovano , anonymizovano , Sebranice 198, 679 31 Sebranice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 66.220,-Kč, 28,29 % z těchto příjmů,

10/ věřiteli č. 11: T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 2.057,-Kč, 0,87 % z těchto příjmů,

11/ věřiteli č. 13: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČ: 49455842, Soběšická 820/156, 638 01 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 2.427,-Kč, 1,04 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-6 ze dne 21. 8. 2015 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 29. 8. 2015.

Na přezkumném jednání konaném dne 16. 7. 2015 insolvenční správce popřel co do pravosti nevykonatelné dílčí pohledávky č. 1 v částce 10.564,-Kč a č. 2 v částce 3.189,-Kč věřitele č. 4 Barlog Capital a.s., IČ: 28210956, Moulíkova 2238/1, 150 00 Praha 5. Jelikož věřitel nepodal v zákonné lhůtě žalobu na určení popřených nevykonatelných pohledávek, soud přihlášku pohledávky ve výši 13.753,-Kč usnesením č.j. KSBR 38 INS 9139/2015-P-4-2 ze dne 2. 11. 2015 odmítl; usnesení nabylo právní moci dne 24. 11. 2015. Právní mocí usnesení účast věřitele v předmětném insolvenčním řízení skončila.

Na přezkumném jednání konaném dne 16. 7. 2015 insolvenční správce popřel co do pravosti nevykonatelnou pohledávku věřitele č. 12 Josef anonymizovano , anonymizovano , Masarykovo náměstí 11/10, 680 01 Boskovice, ve výši 181.172,96 Kč. Jelikož věřitel nepodal v zákonné lhůtě žalobu na určení popřené nevykonatelné pohledávky, soud přihlášku pohledávky ve výši 181.172,96 Kč usnesením č.j.-P-12-2 ze dne 2. 11. 2015 odmítl; usnesení nabylo právní moci dne 24. 11. 2015. Právní mocí usnesení účast věřitele v předmětném insolvenčním řízení skončila.

Nevykonatelná pohledávka věřitele č. 10 Vladimír anonymizovano , anonymizovano , Sebranice 198, 679 31 Sebranice, byla na přezkumném jednání konaném dne 16. 7. 2015 popřena insolvenčním správcem co do výše v částce 6.320,-Kč a uznána v částce 66.220,-Kč; žalobu na určení popřené části pohledávky věřitel v zákonné lhůtě nepodal. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, pohledávka popřená co do výše je v takovém případě zjištěna ve výši uvedeném při jejím popření (§ 198 odst. 1 insolvenčního zákona, dále jen IZ ).

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo v důsledku odmítnutí přihlášek pohledávek č. 4 a č. 12 a z důvodu nepodání žaloby na určení popřené části nevykonatelné pohledávky věřitele č. 10, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 5. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně