KSBR 38 INS 9115/2013-B-17
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 9115/2013-B-17

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , 671 03 Šafov 27, o změně usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 9115/2013-B-7 ze dne 21. 1. 2014 o schválení oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 9115/2013-B-7 ze dne 21. 1. 2014 s e m ě n í tak, že zní:

Dlužníkovi se ukládá, aby po dobu 5 let počítaných od 1. února 2014 platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč, daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby a dále-počínaje měsícem září 2015-výživného pro nezletilé děti dlužníka v celkové výši 5.400,-Kč, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

Ostatní části výroku II. zůstávají nezměněny.

II. Výrok IV. usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-7 ze dne 21. 1. 2014 s e m ě n í tak, že zní:

Plátci mzdy dlužníka se přikazuje, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky a nevyplácel sražené částky dlužníkovi, ale zasílal částky představující výživné pro nezletilé děti dlužníka ve výši 5.400,-Kč k rukám Kristýny anonymizovano , Žižkova 1697/17, 586 01 Jihlava, a zbylou částku insolvenčnímu správci na účet, jehož číslo mu insolvenční správce za tímto účelem neprodleně sdělí.

III. Výrok V. usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-7 ze dne 21. 1. 2014 s e m ě n í tak, že zní:

Insolvenčnímu správci se ukládá, aby si z částky, kterou mu plátce mzdy dlužníka v příslušném měsíci poukáže na určený účet, ponechal částku 900,-Kč a daň z přidané hodnoty jako svou odměnu a náhradu hotových výdajů, a zbylou částku aby rozvrhl mezi věřitele způsobem uvedeným v bodě II. tohoto usnesení. Příslušné splátky insolvenční správce poukáže jednotlivým věřitelům do 5 dnů po připsání částky od plátce mzdy dlužníka na jeho účet.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-7 ze dne 21. 1. 2014 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelů; usnesení nabylo právní moci dne 31. 1. 2014. V usnesení soud přikázal plátci mzdy dlužníka, aby prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky a nevyplácel sražené částky dlužníkovi, ale zasílal je insolvenčnímu správci (výrok IV. usnesení). Insolvenčnímu správci soud uložil, aby si z částky, kterou mu plátce mzdy dlužníka v příslušném měsíci poukáže na určený účet, ponechal částku 900,-Kč a daň z přidané hodnoty jako svou odměnu a náhradu hotových výdajů, dále aby uhradil výživné pro nezletilé děti dlužníka v celkové výši 7.400,-Kč a zbylou částku aby rozvrhl mezi věřitele způsobem uvedeným v bodě II. tohoto usnesení (výrok V. usnesení).

Přípisem doručeným soudu dne 31. 3. 2015 sdělila Kristýna anonymizovano , Žižkova 17, 586 01 Jihlava, že výživné na nezletilé děti dlužníka poukazuje insolvenční správce s prodlevami. Insolvenční správce podáním doručeným soudu dne 23. 4. 2015 sdělil, že ke zpoždění plateb dochází v důsledku hromadného vyplácení částek věřitelům a opožděného připsání částky od zaměstnavatele; současně správce navrhl, aby výživné vyplácel oprávněným osobám přímo zaměstnavatel dlužníka.

Podáním doručeným soudu dne 12. 8. 2015 předložil dlužník potvrzení o ukončení studia jeho syna Jakuba, jemuž byl povinen do 31. 8. 2015 platit výživné ve výši 2.000,-Kč.

S ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení rozhodl insolvenční soud tak, jak je uvedeno ve výroku s tím, že počínaje měsícem září 2015 je dlužník povinen hradit výživné pro dvě nezletilé děti v celkové výši 5.400,-Kč.

Poučení:

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, plátci mzdy dlužníka se doručuje do vlastních rukou.

Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 20. srpna 2015

JUDr. Jarmila Bejčková, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Sandra Dufková