KSBR 38 INS 9016/2015-B-15
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 9016/2015-B-15

Usnesení Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Anna anonymizovano , anonymizovano , Bulharská 3188/28, 796 01 Prostějov, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto: I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 9016/2015-B-5 ze dne 21. 7. 2015 s e m ě n í tak, že dlužnici se ukládá, aby nadále platila nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému dvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč, případně daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, stane-li se insolvenční správce jejím plátcem, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. l: Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, Václavské náměstí 42, 114 07 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 261.618,64 Kč, 43,33 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 5: Intrum Justitia Czech, s.r.o., IČ: 27221971, Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, Nové Město, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 93.469,55 Kč, 15,48 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 64948242, Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4-Michle, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 231.698,92 Kč, 38,39 % z těchto příjmů.

4/ věřiteli č. 4: AB 4 B.V., Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 16.926,73 Kč, 2,80 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-5 ze dne 21. 7. 2015 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 23. 7. 2015.

Věřitel AB 4 B.V., Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království uplatnil jakožto zahraniční věřitel u soudu dne 12. 2. 2016 přihlášku pohledávky č. 4 ve výši 18.352,79 Kč. Na zvláštním přezkumném jednání konaném dne 28. 4. 2016 byla přihláška pohledávky č. 4 věřitele přezkoumána a pohledávka byla zjištěna ve výši isir.justi ce.cz

16.926,73 Kč. Část pohledávky ve výši 1.426,06 Kč, kterou popřel insolvenční správce, byla usnesením č.j.-P-4-2 ze dne 7. 6. 2016 odmítnuta; usnesení nabylo právní moci dne 8. 7. 2016.

Usnesením č.j.-P-2-3 ze dne 28. 7. 2016 rozhodl insolvenční soud o přihlášce pohledávky č. 2 ve výši 93.469,55 Kč věřitele MONETA Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, ve věci návrhu na změnu v osobě insolvenčního věřitele tak, že na místo původního věřitele vstoupil do insolvenčního řízení dne 26. 4. 2016 ve smyslu § 18 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) nabyvatel jeho pohledávky Intrum Justitia Czech, s.r.o., IČ: 27221971, Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, Nové Město.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k nimž došlo zjištěním pohledávky č. 4 ve výši 16.926,73 Kč a změnou v osobě insolvenčního věřitele, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužnice podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů tak, že do něj zařadil pohledávku věřitele AB 4 B.V., Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, ve výši 16.926,73 Kč a uvedl místo původního věřitele MONETA Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 nabyvatele jeho pohledávky ve výši 93.469,55 Kč Intrum Justitia Czech, s.r.o., IČ: 27221971, Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, Nové Město, a to s účinností od 1. 8. 2015.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 20. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně