KSBR 38 INS 8824/2009-B-22
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 8824/2009-B-22

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Radek anonymizovano , anonymizovano , Dusíkova 906/35, 638 00 Brno, zastoupeného JUDr. Irenou Spitzovou, advokátkou se sídlem M-Palác Heršpická 5, 639 00 Brno, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 8824/2009-B-8 ze dne 31. 3. 2010, ve znění usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 8824/2009-B-14 ze dne 25. 5. 2010, s e m ě n í tak, že bod 7/ zní:

7/ věřiteli č. 7: BDO Advisory s.r.o., IČO: 272 44 784, Italská 1580/26, 120 00 Praha 2, Vinohrady, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 17.531,-Kč, 1,69 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-8 ze dne 31. 3. 2010 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 28. 4. 2010. Usnesením č.j. KSBR 38 INS 8824/2009-B-14 ze dne 25. 5. 2010 bylo toto usnesení změněno tak, že soud doplnil způsob, jakým má být placeno výživné pro nezletilého syna dlužníka; usnesení nabylo právní moci dne 28. 5. 2010.

Usnesením č.j.-P 7-5 ze dne 4. 11. 2011 vyhověl insolvenční soud návrhu věřitele č. 7: Beneficial Finance a.s. v likvidaci, IČO: 266 97 068, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, aby na jeho místo do řízení vstoupila společnost BDO Advisory s.r.o., IČO: 272 44 784, Italská 1580/26, 120 00 Praha 2, Vinohrady; usnesení nabylo právní moci dne 8. 11. 2011.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo změnou v osobě věřitele č. 7, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka v souladu s touto změnou; ostatní výroky dotčeného usnesení zůstávají nezměněny.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 19. prosince 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudce