KSBR 38 INS 8463/2009-B-39
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo:KSBR 38 INS 8463/2009-B-39

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenčním řízení dlužníka: Ing. Daneš anonymizovano , anonymizovano , bytem Kuřim, Jungmannova 968, PSČ 664 34, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 8463/2009-B-10 ze dne 10. 3. 2010, ve znění usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 8463/2009-B-15 ze dne 14. 7. 2010, s e m ě n í tak, že dlužníkovi se ukládá, aby nadále počínaje dnem 1. dubna 2014 platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek vždy ke každému patnáctému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: Raiffeisen stavební spořitelna a.s., se sídlem Praha 3, Koněvova 2747/99, PSČ 130 45, IČ: 49241257, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 128.237,61 Kč, 11,82 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: Bohemia Faktoring, s.r.o., se sídlem Praha 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, IČ: 27242617, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 23.358,35 Kč, 2,15 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 280.124,62 Kč, 25,84 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 4: Citibank Europe plc, reg. č.: 132781, se sídlem North Wall Quay 1, 166 40 Dublin, Irsko, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 76.713,68 Kč, 7,07 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 7: GE Money Bank, a.s., se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, IČ: 25672720, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 115.630,98 Kč, 10,66 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 8: Komerční banka, a.s., se sídlem Praha, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 143.718,64 Kč, 13,26 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 9: GE Money Multiservis, a.s., se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, IČ: 49241150, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 57.281,64 Kč, 5,28 % z těchto příjmů,

8/ věřiteli č. 10: ESSOX s.r.o., se sídlem České Budějovice, Senovážné nám. 231/7, PSČ 370 21, IČ: 26764652, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 55.860,11 Kč, 5,15 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli č. 11: BDO Advisory s.r.o., se sídlem Praha 2, Italská 1580/26, PSČ 120 00, IČ: 27244784, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 98.801,-Kč, 9,11 % z těchto příjmů,

10/ věřiteli č. 12: Home Credit a.s., se sídlem Brno, Moravské náměstí 249/8, PSČ 602 00, IČ: 26978636, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 104.766,41 Kč, 9,66 % z těchto příjmů.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-10 ze dne 10. 3. 2010 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 15. 3. 2010. Usnesením č.j. KSBR 38 INS 8463/2009-B-15 ze dne 14. 7. 2010 bylo toto usnesení změněno tak, že soud upravil splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení; usnesení nabylo právní moci dne 22. 7. 2010.

Usnesením č.j.-P1-3 ze dne 29. 1. 2014 vzal insolvenční soud na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele č. 1: Raiffeisen stavební spořitelna a.s., se sídlem Praha 3, Koněvova 2747/99, PSČ 130 45, IČ: 49241257, ve výši 54.083,50 Kč; usnesení nabylo právní moci dne 25. 2. 2014. Po právní moci tohoto usnesení zůstal věřitele č. 1 v insolvenčním řízení dále se svoji pohledávkou ve výši 128.237,61 Kč.

Došlo tak ke změně výše závazků dlužníka zahrnutých do oddlužení. Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo částečným zpětvzetím přihlášky pohledávky věřitele č. 1, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 13. března 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně