KSBR 38 INS 8438/2015-A-9
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 38 INS 8438/2015-A-9

USNES EN Í

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudkyně Mgr. Radmilou Kozákovou v insolvenční věci dlužníka: a) Eva Marie Biede anonymizovano , nar. 05.10.1968, Srázná 4308/8, 586 01, Jihlava a b) Miroslav Biede anonymizovano , anonymizovano , IČO: 605 88 705, Srázná 4308/8, 586 01, Jihlava,

o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení

tak to :

I. Usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-A-3 ze dne 7. 4. 2015 o odmítnutí insolvenčního návrhu se zrušuje.

II. Insolvenční řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Dne 31.3.2015 bylo na návrh dlužníka a) a b) zahájeno insolvenční řízení.

Usnesením č.j.-A-3 ze dne 7. 4. 2015 rozhodl soud o odmítnutí insolvenčního návrhu. Vzhledem k podanému odvolání toto rozhodnutí dosud nenabylo právní moci.

Podáním doručeným soudu dne 5.6.2015 vzal dlužník a) a b) svůj insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení zcela zpět.

Soud proto postupoval dle ust. § 130 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, zrušil rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu a insolvenční řízení zastavil.

O nákladech řízení soud nerozhodoval, neboť dlužník byl jediným účastníkem řízení.

Po uče ní :

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvlášť-lhůta pro podání odvolání začne dlužníku běžet ode dne, kdy mu bude usnesení doručeno zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze dlužník, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Krajský soud v Brně dne 9. července 2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Radmila Kozáková, v.r. Renata Crhová asistentka soudkyně