KSBR 38 INS 8019/2011-B-9
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 8019/2011-B-9

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Roman anonymizovano , anonymizovano , V Hájku 1082/24, 664 12 Oslavany, a dlužnice: Jaroslava anonymizovano , nar. 13. 5. 1984, V Hájku 1082/24, 664 12 Oslavany, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 8019/2011-B-8 ze dne 6. 1. 2012 s e m ě n í tak, že dlužníkovi a dlužnici se ukládá, aby nadále-počínaje dnem 25. května 2012-platili nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 2: Komerční banka, a.s., IČO: 453 17 054, Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 611.620,86 Kč, 52,23 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 3: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 639 98 530, Budějovická 5, 140 21 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 680,-Kč, 0,06 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 4: Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČO: 492 41 397, Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 462.415,30 Kč, 39,49 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 5: Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 71.845,43 Kč, 6,13 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 6: GE Money Bank, a.s., IČO: 256 72 720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 24.464,30 Kč, 2,09 % z těchto příjmů.

II. Insolvenční správkyni se ukládá, aby částky, které od 25. února 2012 nevyplácela v souladu s výrokem VII. usnesení č.j.-B-8 ze dne 6. 1. 2012 věřiteli č. 2, rozdělila jako mimořádnou splátku mezi všechny věřitele podle poměru jejich pohledávek určeného tímto rozhodnutím.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-8 ze dne 6. 1. 2012 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka a dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 20. 1. 2012.

Ve výroku VII. tohoto usnesení soud stanovil insolvenční správkyni, aby vyplatila částku připadající podle splátkového kalendáře na uspokojení části pohledávky věřitele č. 2 ve výši 92.440,80 Kč, tzn. 7,32 % z příjmů dlužníka a dlužnice, tomuto věřiteli až po zjištění jeho pohledávky, resp. po právní moci rozhodnutí o zjištění pohledávky nebo po uplynutí lhůty k podání žaloby na určení pohledávky. Nedojde-li ke zjištění této pohledávky, rozdělí insolvenční správkyně částku připadající podle splátkového kalendáře na její uspokojení poměrně mezi ostatní věřitele určené plánem jako mimořádnou splátku.

Usnesením č.j.-P 2-3 ze dne 3. 4. 2012 odmítl insolvenční soud přihlášku pohledávky č. 2 věřitele č. 2: Komerční banka, a.s., IČO: 453 17 054, Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, ve výši 92.440,80 Kč. Usnesení nabylo právní moci dne 24. 4. 2012, právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 2 ohledně jeho pohledávky č. 2 v řízení skončila.

Odmítnutím přihlášky pohledávky č. 2 věřitele č. 2 došlo ke změně výše závazků dlužníka a dlužnice zahrnutých do oddlužení. Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka a dlužnice podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, dlužnici a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 22. května 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudce