KSBR 38 INS 7804/2014-B-11
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 7804/2014-B-11

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Miluše anonymizovano , anonymizovano , bytem Šatov 172, PSČ 671 22, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 7804/2014-B-9 ze dne 25. 8. 2014 s e m ě n í tak, že dlužnici se ukládá, aby nadále platila nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému třicátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 2: Secapital S.á.R.L., se sídlem Lucemburk, Avenue Charles de Gaulle 2, L-1653, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 84.571,45 Kč, 14,49 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 3: Profidebt, s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Klimentská 1216/46, PSČ 110 00, IČ: 27221971, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 317.700,03 Kč, 54,43 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 4: SMART Capital, a.s., se sídlem Olomouc, Hněvotínská 241/52, PSČ 779 00, IČ: 26865297, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 181.447,-Kč, 31,08 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-9 ze dne 25. 8. 2014 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 7. 9. 2014.

Věřitel č. 1: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště ve Znojmě, se sídlem Znojmo, Náměstí Svobody 2889/8, PSČ 669 02, IČ: 72080043, vzal podáním doručeným soudu dne 17. 6. 2014 svou přihlášku pohledávky v celém rozsahu zpět, a to ve výši 916,-Kč. Usnesením č.j.-P-1-3 ze dne 30. 7. 2014 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele č. 1 ve výši 916,-Kč; usnesení nabylo právní moci dne 21. 8. 2014. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 1 v řízení skončila, a došlo tak ke změně výše závazků dlužnice zahrnutých do oddlužení.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo zpětvzetím přihlášky pohledávky věřitele č. 1 a ukončením jeho účasti v řízení, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužnice podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 15. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně