KSBR 38 INS 7625/2009-B-23
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 7625/2009-B-23

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , 687 04 Traplice 404, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 7625/2009-B-10 ze dne 25. 2. 2010 s e m ě n í tak, že dlužníkovi se ukládá, aby nadále-počínaje dnem 15. března 2012-platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému patnáctému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. l: COFIDIS s.r.o., IČO: 271 79 907, Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 50.075,07 Kč, 3,29 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: Santander Consumer Finance a.s., IČO: 251 03 768, Šafránkova 1, 155 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 253.300,-Kč, 16,62 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: Raiffeisenbank a.s., IČO: 492 40 901, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 118.937,45 Kč, 7,80 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 4: GE Money Bank, a.s., IČO: 256 72 720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 274.976,73 Kč, 18,04 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 5: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČO: 649 48 242, Na Příkopě 858/20, 111 21 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 12.774,41 Kč, 0,84 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 6: Home Credit, a.s., IČO: 269 78 636, Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 113.292,30 Kč, 7,43 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 7: Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 182.058,79 Kč, 11,94 % z těchto příjmů,

8/ věřiteli č. 8: ESSOX s.r.o., IČO: 267 64 652, Senovážné nám. 231/7, 370 01 České Budějovice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 473.811,-Kč, 31,08 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli č. 9: CETELEM ČR, a.s., IČO: 250 85 689, Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 45.093,-Kč, 2,96 % z těchto příjmů.

II. Insolvenční správkyni se ukládá, aby částky, které od 15. března 2010 nevyplácela v souladu s výrokem VI. usnesení č.j.-B-10 ze dne 25. 2. 2010 věřiteli č. 7, rozdělila jako mimořádnou splátku mezi všechny věřitele podle poměru jejich pohledávek určeného tímto rozhodnutím.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-10 ze dne 25. 2. 2010 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 8. 3. 2010.

Ve výroku VI. tohoto usnesení soud stanovil insolvenční správkyni, aby vyplatila částku připadající podle splátkového kalendáře na uspokojení části pohledávky věřitele č. 7 ve výši 23.332,70 Kč, tzn. 1,50 % z příjmů dlužníka, tomuto věřiteli až po právní moci rozhodnutí o zjištění pohledávky. Pokud by nedošlo ke zjištění této pohledávky, měla insolvenční správkyně rozdělit částku připadající podle splátkového kalendáře na její uspokojení poměrně mezi ostatní věřitele určené plánem jako mimořádnou splátku.

Usnesením č.j.-C 1-5 (38 Cm 1/2010) ze dne 1. 2. 2012 zastavil insolvenční soud řízení o žalobě věřitele č. 7: Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, na určení pravosti jeho pohledávky ve výši 23.332,70 Kč; usnesení nabylo právní moci dne 22. 2. 2012; právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 7 ohledně jeho pohledávky ve výši 23.332,70 Kč v řízení skončila.

Tím, že bylo pravomocně zastaveno řízení o žalobě věřitele č. 7, došlo ke změně výše závazků dlužníka zahrnutých do oddlužení. Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení. Současně uložil správkyni, aby částky, které dosud nevyplácela věřiteli č. 7, rozdělila jako mimořádnou splátku mezi všechny věřitele podle poměru jejich pohledávek určeného tímto rozhodnutím.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním

rejstříku, dlužníkovi a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 13. března 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudce