KSBR 38 INS 7589/2012-B-12
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo:KSBR 38 INS 7589/2012-B-12

Usnese ní

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Hulín, Zahradní 962, PSČ 768 24, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

tak to :

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 7589/2012-B-6 ze dne 22. 10. 2012 s e m ě n í tak, že dlužníkovi se ukládá, aby počínaje dnem 20. července 2013 platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek vždy ke každému dvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, a dále výživného pro ne zletilé dítě dlužníka ve výši 2.500,-Kč, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 3: Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 16.513,64 Kč, 16,39 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 4: CETELEM ČR, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 5/3208, PSČ 150 00, IČ: 250 85 689, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 18.116,47 Kč, 17,99 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 5: PPF B1 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, se sídlem Strawinskylaan 933, 1077XX WTC Twr B, Amsterdam, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 66.084,04 Kč, 65,62 % z těchto příjmů.

O důvo dně ní : Usnesením č.j.-B-6 ze dne 22. 10. 2012 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 29. 10. 2012.

Podáním doručeným soudu dne 15. 7. 2013 sdělil věřitel č. 2: Wüstenrot-stavební spořitelna a.s., se sídlem Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23, IČ: 47115289, že dne 17. 6. 2013 byla jeho pohledávka ve výši 13.734,54 Kč zcela uhrazena; tím účast věřitele v insolvenčním řízení skončila, a došlo tak ke změně výše závazků dlužníka zahrnutých do oddlužení. Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo uhrazením pohledávky věřitele č. 2 a ukončením jeho účasti v řízení, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 18. února 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně