KSBR 38 INS 7238/2011-B-51
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 7238/2011-B-51

Usnesení Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Marie anonymizovano , anonymizovano , Rudoleckého 911/4, 669 02 Znojmo, a dlužníka: Josef anonymizovano , nar. 5. 4. 1965, Jevišovka 31, 691 83 Drnholec, o změně usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 7238/2011-B-6 o schválení oddlužení ze dne 20. 10. 2011, ve znění unesení č.j.KSBR 38 INS 7238/2011-B-35 ze dne 10. 4. 2015,

takto: I. Výrok VI. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 7238/2011-B-6 ze dne 20. 10. 2011, ve znění unesení č.j. KSBR 38 INS 7238/2011-B-35 ze dne 10. 4. 2015, s e m ě n í tak, že nově zní:

Insolvenčnímu správci se ukládá, aby měsíčně prováděl přepočet částky použitelné ke splátkám tak, že sečte oba čisté příjmy dlužnice (ze mzdy a z částečného invalidního důchodu), ze součtu příjmů vypočte srážku v zákonné výši dle kalkulátoru splátek a sdělí dlužnici výši částky, kterou je povinna uhradit z částečného invalidního důchodu k doplacení vypočtené srážky. Dále se insolvenčnímu správci ukládá, aby si z částky, kterou mu plátce mzdy dlužnice, dlužník a dlužnice v příslušném měsíci poukážou na určený účet, ponechal částku 1.275,-Kč jako svou odměnu a náhradu hotových výdajů a zbylou částku aby rozvrhl mezi věřitele způsobem uvedeným v bodě II. tohoto usnesení. Příslušné splátky insolvenční správce poukáže jednotlivým věřitelům do 5 dnů po připsání částky od plátce mzdy dlužnice, od dlužníka a od dlužnice na jeho účet.

II. Za výrok VI. usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-6 ze dne 20. 10. 2011 se vkládá výrok VII., který zní:

Dlužnici se ukládá, aby měsíčně poukazovala insolvenčnímu správci částku ze svého částečného invalidního důchodu pobíraného od ČR-České správy sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, Křížová 25, 225 08 Praha 5, ve výši, kterou jí insolvenční správce po přepočtu částek použitelných ke splátkám sdělí.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-6 ze dne 20. 10. 2011, ve znění usnesení č.j. -B-35 ze dne 10. 4. 2015, schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice a dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům. isir.justi ce.cz

Dle § 407 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ) rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Dne 9. 5. 2016 sdělila dlužnice soudu, že jí byl přiznán částečný invalidní důchod; z tohoto příjmu je dlužnice povinna odvádět splátky dle schváleného splátkového kalendáře, není však schopna si sama vypočítat výši zákonné srážky.

S ohledem na změnu v příjmech dlužnice a v zájmu hospodárnosti řízení rozhodl insolvenční soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

Poučení:

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici, dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, plátci mzdy dlužnice se doručuje do vlastních rukou.

Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ), a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 7. června 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně