KSBR 38 INS 6794/2016
KSBR 38 INS 6794/2016 3 VSOL 942//2016-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Strakatého 2720/2, PSČ: 615 00, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16.6.2016, č.j. KSBR 38 INS 6794/2016- A-8,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že dlužníkovi se záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč n e u k l á d á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, uložil dlužníku, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na blíže označený účet soudu nebo v hotovosti zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně s odkazem na ustanovení § 392 odst. 1, písm. b) a ustanovení § 393 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále je IZ ) předběžně uzavřel, že návrh dlužníka na povolení oddlužení bude odmítnut a jediným způsobem řešení jeho úpadku je prohlášení konkursu na majetek dlužníka podle § 396 odst. 1 IZ. V této souvislosti soud prvního stupně uvedl, že dlužník přes výzvu soudu nepředložil doklady o svých příjmech za poslední tři roky (období březen 2015 až březen 2016), pouze sdělil, že byl v této době bez zaměstnání ze zdravotních důvodů, lékařské potvrzení nepředložil. Dlužník je přitom bez příjmů, navrhuje oddlužení splátkovým kalendářem, kdy jediným zdrojem příjmů by bylo plnění z darovací smlouvy. V takovém případě-jak soud prvního stupně isir.justi ce.cz 3 VSOL 942//2016-A-13 pokračoval-pro posouzení poctivosti záměru dlužníka trvá soud na doložení údajů o tom, z jakého důvodu je dlužník dlouhodobě bez příjmu, k výzvě soudu však dlužník řádně svůj návrh na povolení oddlužení nedoplnil a tvrzené skutečnosti nedoložil. Podle ustanovení § 108 odst. 1 a odst. 2 IZ pak soud prvního stupně uložil dlužníku zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, neboť je to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak, když z insolvenčního návrhu a ze seznamu majetku dlužníka nevyplývá, že by dlužník disponoval majetkem, který by byl dostačující k úhradě předpokládaných nákladů řízení v případě řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Poukázal na to, že v období od září 2013 do prosince 2014 nebyl ze zdravotních důvodů schopen vykonávat zaměstnání, po ukončení léčby byl jeho zdravotní stav nadále špatný, hledal zaměstnání, nabízené pozice však nemohl s ohledem na svůj zdravotní stav vykonávat. Občas se mu přes své známé podařilo najít si přivýdělek (tyto příjmy však nelze doložit, neboť nebyly smluvně ošetřeny). V lednu 2016 byl na operativním zákroku. K odvolání dlužník připojil poukaz k odbornému vyšetření, vystavený dne 28.6.2016 MUDr. Evou Hrubou a lékařskou zprávu ze dne 28.6.2016 MUDr. Libuše Halouzkové. Z poukazu vystaveného MUDr. Evou Hrubou vyplývá, že dlužník v důsledku hlubokého zánětu žil levé dolní končetiny byl léčen v době od 15.9.2013 do 30.12.2014, z lékařské zprávy MUDr. Libuše Halouzkové plyne, že byl léčen v ambulanci této lékařky v době od 12.1.2016 do 7.3.2016.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka je důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení, došlým soudu dne 22.3.2016, se dlužník domáhá zjištění úpadku a jako způsobu jeho řešení oddlužení plněním splátkového kalendáře. V návrhu uvedl, že má vůči devíti věřitelům deset závazků celkem ve výši 392.463 Kč-v návrhu dlužník označil jednotlivé své věřitele, uvedl výši závazků a jejich splatnost, a také i údaj o tom, že se jedná o závazky vykonatelné. Jedná se o závazky nezajištěné, které nevznikly v souvislosti s podnikatelskou činností. Ke svým osobním poměrům uvedl, že je v evidenci u Úřadu práce České republiky-krajské pobočky v Brně, jediným jeho příjmem pro účely oddlužení je příjem z darovací 3 VSOL 942//2016-A-13 smlouvy uzavřené s jeho partnerkou Lucií Koblížkovou dne 21.3.2016, na jejímž základě mu bude poskytován dar ve výši 3.100 Kč měsíčně po dobu trvání oddlužení. Dlužník není ženatý, vyživovací povinnost má k jednomu nezletilému dítěti, s matkou tohoto dítěte nežijí ve společné domácnosti, výživné pro dítě soudem určeno nebylo. K návrhu dlužník připojil mimo jiné seznam závazků, seznam majetku a seznam zaměstnanců, opatřené podepsaným prohlášením o jejich správnosti a úplnosti. V seznamu závazků dlužník řádně označil své věřitele, uvedl výši jednotlivých závazků a jejich splatnost, údaj o tom, že se jedná o závazky vykonatelné, a o tom, že tyto uznává co do důvodu a výše. V seznamu majetku jako svůj majetek označil pouze věci osobní potřeby v odhadované ceně do 10.000 Kč. Podle údajů uvedených v seznamu zaměstnanců nemá dlužník žádné zaměstnance. K osvědčení svých příjmů dlužník předložil darovací smlouvu uzavřenou s dárkyní Lucií Koblížkovou dne 21.3.2016, opatřenou úředně ověřenými podpisy účastníků této smlouvy, dále dohodu o provedení práce uzavřenou se zaměstnavatelem Autodoprava Lukáš Bártl, Brno, Kyjevská 3, identifikační číslo osoby: 70455236 a potvrzení Úřadu práce České republiky-krajská pobočka v Brně o době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání s tím, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání od 14.3.2016. Usnesením ze dne 31.3.2016 č.j. KSBR 38 INS 6794/2016-A-4 vyzval soud dlužníka, aby ve stanovené lhůtě doložil výši čistých příjmů dárce pravidelného měsíčního plnění Lucie Koblížkové za poslední tři měsíce s ohledem na to, že jediným příjmem dlužníka je plnění z darovací smlouvy . Na výzvu soudu reagoval dlužník podáním ze dne 20.4.2016, došlým soudu téhož dne, k němuž připojil výplatní lístky, z nichž vyplývá, že čistý příjem Lucie Koblížkové činil za leden 2016 15.520 Kč, za únor 2016 14.595 Kč a za březen 2016 15.733 Kč. Dalším usnesením ze dne 3.5.2016, č.j.-A-6 vyzval soud dlužníka, aby ve stanovené lhůtě předložil potvrzení o evidenci u Úřadu práce České republiky v roce 2013, 2014 a 2015, a dále nechť sdělí, z jakého důvodu nemá stálé zaměstnání se stálým příjmem a zda a jakým způsobem o stálé zaměstnání usiluje . Na výzvu soudu reagoval dlužník podáním ze dne 16.5.2016, došlým soudu dne 17.5.2016, v němž uvedl, že byl v evidenci uchazečů o zaměstnání v době od června 2012 do března 2014, od této doby pracoval na dohodu o provedení práce u Lukáše Bártla, Autodoprava, identifikační číslo osoby: 70455236, v této době měl závažné zdravotní problémy, proto nebyl schopen pracovat na vyšší úvazek, nebyl v té době v evidenci uchazečů o zaměstnání, a u tohoto zaměstnavatele byl do března 2015. Dále uvedl, že jeho zdravotní stav byl dlouhodobě špatný, prodělal trombózu a měl vážné problémy, které mu zamezily hledat si zaměstnání. Současně sdělil, že lékařské potvrzení doloží až po datu 23.5.2016, neboť do této doby má jeho ošetřující lékařka dovolenou. Informoval také soud o tom, že v březnu 2016 se opětovně nahlásil do evidence uchazečů o zaměstnání a aktivně si hledá zaměstnání. K tomuto podání dlužník připojil přehled evidence uchazečů o zaměstnání, vyhotovený Úřadem práce České republiky-krajskou pobočkou v Brně, z něhož vyplývá, že dlužník by v evidenci uchazečů o zaměstnání mimo jiné i v době od 13.12.2002 do 7.4.2003, od 1.8.2004 do 5.9.2004, od 7.2.2007 do 9.12.2007, od 18.6.2012 do 16.3.2014 a od 14.3.2016 dosud. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným usnesením. 3 VSOL 942//2016-A-13

Podle ustanovení § 108 IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení (odstavec 1). Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50 000 Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně (odstavec 2). S ohledem na údaje, uvedené dlužníkem v insolvenčním návrhu, lze předběžně uzavřít, že dlužník se nachází v úpadku, neboť má více věřitelů (nejméně dva) a peněžité závazky více než 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopen plnit, neboť-jak vyplývá z údajů uvedených v seznamu závazků ohledně data splatnosti závazků-je neplní po dobu delší než tři měsíce po lhůtě splatnosti (§ 3 odst. 1, odst. 2, písm. b/ IZ). Nutno uvést, že uložení povinnosti zaplatit zálohu dlužníkovi, který podal insolvenční návrh, je odůvodněno zejména v případech, kdy podle předběžného závěru insolvenčního soudu bude úpadek dlužníka řešen konkursem a struktura dlužníkova majetku je taková, že po rozhodnutí o úpadku nebudou v majetkové podstatě dostatečné pohotové peněžní prostředky k zajištění činnosti insolvenčního správce, případně ani není zřejmé, zda dlužníkův majetek postačuje k úhradě nákladů konkursu. Pro rozhodnutí odvolacího soudu je tak určující posouzení správnosti (předběžného) závěru soudu prvního stupně o tom, že dlužníkovi nebude povoleno řešení úpadku oddlužením, jak navrhuje. Podle ustanovení § 392 IZ, k návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit a) seznam majetku a seznam závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve předložil, b) listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky, c) písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky (odstavec 1). Pro označení osob v návrhu na povolení oddlužení a v seznamech k němu připojených platí § 103 odst. 1 obdobně (odstavec 4). Podle ustanovení § 393 IZ, neobsahuje-li návrh na povolení oddlužení všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud usnesením vyzve osobu, která jej podala, k jeho opravě nebo doplnění v určené lhůtě, která nesmí být delší než 7 dnů. Současně ji poučí, jak má opravu nebo doplnění provést (odstavec 1). Podle odstavce 1 postupuje insolvenční soud i tehdy, 3 VSOL 942//2016-A-13 nejsou-li k návrhu na povolení oddlužení připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti (odstavec 2). Návrh na povolení oddlužení insolvenční soud odmítne, není-li přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo nejsou-li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy anebo neobsahují-li tyto přílohy přes jeho výzvu stanovené náležitosti (odstavec 3). Odvolací soud nesouhlasí se závěrem soudu prvního stupně-jak se z odůvodnění napadeného usnesení podává-že návrh na povolení oddlužení bude nutno odmítnout, neboť dlužník ani přes výzvu soudu nepředložil doklady o svých příjmech (pouze uvedl, že byl v této době bez zaměstnání ze zdravotních důvodů, lékařské potvrzení nepředložil), a nedoložil údaje o tom, z jakého důvodu je dlouhodobě bez příjmů.

Odvolací soud především konstatuje, že dlužník ke svému návrhu na povolení oddlužení připojil řádný seznam majetku a seznam závazků, a připojil i listiny dokládající údaje o jeho příjmech za poslední tři roky, tj. za období od března 2013, když v tomto směru předložil jednak výpis z evidence uchazečů o zaměstnání vedeného u Úřadu práce České republiky, a dále dohodu o provedení práce a darovací smlouvu.

Vyzval-li soud prvního stupně dlužníka (zřejmě postupem podle ustanovení § 393 odst. 2 IZ, což lze dovozovat z toho, že usnesení ze dne 3.5.2016, č.j. KSBR 38 INS 6794/2016-A-6 obsahuje poučení podle ustanovení § 393 odst. 3 IZ a ustanovení § 396 odst. 1 IZ) i ke sdělení, z jakého důvodu nemá stálé zaměstnání se stálým příjmem, a zda a jakým způsobem o stálé zaměstnání usiluje, pak takový jeho postup neměl žádného opodstatnění.

Z ustanovení § 393 odst. 2 IZ jednoznačně vyplývá, že postup podle tohoto ustanovení přichází v úvahu, nejsou-li k návrhu na povolení oddlužení připojeny zákonem požadované přílohy, a návrh na povolení oddlužení pak je odmítnut (podle ustanovení § 393 odst. 3 IZ) pouze v tom případě, kdy ani přes výzvu insolvenčního soudu podle § 393 odst. 2 IZ dlužník zákonem požadované přílohy nepředloží. Jak však z ustanovení § 392 IZ plyne, údaj o tom, z jakého důvodu nemá dlužník stálé zaměstnání se stálým příjmem, a zda o stálé zaměstnání usiluje není zákonnou přílohou návrhu na povolení oddlužení, a tudíž dlužník takovou povinnost, včetně povinnosti předložit lékařské potvrzení k osvědčení svého tvrzení o nepříznivém zdravotním stavu (který mu znemožňuje najít si vhodné zaměstnání), nemá.

S ohledem na argumentaci soudu obsaženou v odvoláním napadeném usnesení o tom, že soud požadoval uvedené údaje pro posouzení poctivosti záměru dlužníka odvolací soud pro úplnost dodává, že v té skutečnosti, že dlužník není zaměstnán, je dlouhodobě bez příjmů a jeho jediným příjmem je příjem z darovací smlouvy, takové okolnosti, jež by opravňovaly k závěru, že lze důvodně 3 VSOL 942//2016-A-13 předpokládat, že návrhem na povolení oddlužení je sledován nepoctivý záměr (srov. ustanovení § 395 odst. 1, písm. a/ IZ), rozhodně spatřovat nelze.

Se zřetelem na údaje, uvedené v insolvenčním návrhu spojenému s návrhem na povolení oddlužení a jeho přílohách, z nichž vyplývá, že celková výše nezajištěných závazků dlužníka činí 392.463 Kč a jeho příjmem (po dobu trvání oddlužení) je příjem z darovací smlouvy ve výši 3.100 Kč měsíčně, by měsíční srážka pro oddlužení představovala částku 3.100 Kč, tedy za dobu pěti let by uhradil 186.000 Kč. Po odečtení nároků insolvenčního správce by dlužník za dobu pěti let trvání oddlužení zaplatil svým nezajištěným věřitelům-v případě, pokud by insolvenční správce nebyl plátcem daně z přidané hodnoty-132.000 Kč, což představuje 33,63 % pohledávek nezajištěných věřitelů dlužníka, a v případě, pokud by byl správce plátcem daně z přidané hodnoty, 120.660 Kč, což představuje 38,27 % jejich pohledávek. Za tohoto stavu, kdy podle předběžného propočtu dlužník splňuje ekonomickou nabídku oddlužení (ustanovení § 395 odst. 1, písm. b/ IZ) je třeba, aby insolvenční soud pokračoval v řízení a rozhodl o úpadku dlužníka spojeném s rozhodnutím o povolení oddlužení, v němž uloží dlužníkovi, aby platil zálohu na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce (ustanovení § 136 odst. 4, věta druhá IZ).

Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně postupem podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, že dlužníkovi se povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč neukládá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se však také doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 26. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu