KSBR 38 INS 6591/2010-B-40
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 6591/2010-B-40

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Miroslav anonymizovano , anonymizovano , 687 12 Mistřice 379, a dlužnice: Marcela anonymizovano , nar. 22. 1. 1965, 687 12 Mistřice 379, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 6591/2010-B-12 ze dne 30. 12. 2010, ve znění usnesení č.j. KSBR 38 INS 6591/2010-B-17 ze dne 9. 3. 2011, ve znění usnesení č.j. KSBR 38 INS 6591/2010-B-30 ze dne 29. 3. 2012, s e m ě n í tak, že se dlužníkovi a dlužnici ukládá, aby nadále-počínaje dnem 25. března 2013-platili nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

Další části výroku II. zůstávají beze změny.

II. Výrok III. usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-12 ze dne 30. 12. 2010 s e m ě n í tak, že dlužníkovi a dlužnici se dále ukládá, aby po dobu trvání účinků oddlužení plněním splátkového kalendáře platili insolvenční správkyni Ing. Miroslavě Motyčkové k jejím rukám vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci částku 900,-Kč představující její odměnu ve výši 750,-Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 150,-Kč a k tomu daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby; poprvé jsou povinni uhradit tuto částku insolvenční správkyni ke dni 25. března 2013.

III. Výrok VI. usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-12 ze dne 30. 12. 2010 s e m ě n í tak, že insolvenční správkyni se ukládá, aby si z částky, kterou jí plátci mzdy dlužníka a dlužnice v příslušném měsíci poukážou na určený účet, ponechala částku 900,-Kč jako svou odměnu a náhradu hotových výdajů a daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby a zbylou částku aby rozvrhla mezi věřitele způsobem uvedeným v bodě II. tohoto usnesení. Příslušné splátky insolvenční správkyně poukáže jednotlivým věřitelům do 5 dnů po připsání částky od plátců mzdy dlužníka a dlužnice na její účet.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-12 ze dne 30. 12. 2010 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka a dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 13. 1. 2011. Usnesením č.j.-B-17 ze dne 9. 3. 2011 a usnesením č.j. KSBR 38 INS 6591/2010-B-30 ze dne 29. 3. 2012 změnil soud výrok II. usnesení č.j. KSBR 38 INS 6591/2010-B-12 ze dne 30. 12. 2010 o schválení oddlužení.

Dne 28. 2. 2013 sdělila insolvenční správkyně Ing. Miroslava Motyčková soudu, že se dnem 28. 2. 2013 stává plátcem daně z přidané hodnoty a předložila osvědčení o registraci.

Podle § 38 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ) má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.

S ohledem na to, že se insolvenční správkyně stala v průběhu řízení plátkyní daně z přidané hodnoty, změnil soud usnesení o schválení oddlužení v dotčených částech tak, aby vyplácení odměny bylo v souladu s § 38 odst. 1 IZ; ostatní části výroku II. a další výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, dlužnici a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 13. března 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně