KSBR 38 INS 6464/2014-B-9
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 6464/2014-B-9

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníků: a) Anna anonymizovano , anonymizovano , Husova 165/5, 602 00 Brno, a b) Tomáš anonymizovano , anonymizovano , Husova 165/5, 602 00 Brno, zastoupených Advokátní kanceláří Tesařová & Kubíková s.r.o., IČ: 292 59 371, Bohunická 517/55, 619 00 Brno, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 6464/2014-B-7 ze dne 22. 7. 2014, s e m ě n í tak, že dlužníkům se ukládá, aby nadále platili nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 1.350 Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: CACTON LIMITED, registrační číslo 665 48 19, Jermyn Street 86, SW1Y6A Londýn, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 79.437 Kč, 8,25 % z těchto příjmů;

2/ věřiteli č. 2: JUDr. Petr Kocián, IČO: 605 31 355, Veveří 2216/125, 616 45 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky v celkové výši 7.865 Kč, 0,82 % z těchto příjmů;

3/ věřiteli č. 3: GE Money Bank, a.s., IČO: 256 72 720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 273.519,31 Kč, 28,41 % z těchto příjmů;

4/ věřiteli č. 4: Šestý uzavřený investiční fond, a.s., IČO: 242 13 276, Moravská 1687/34, 120 00 Praha 2, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 214.577,83 Kč, 22,29 % z těchto příjmů;

5/ věřiteli č. 5: CETELEM ČR, a.s., IČO: 250 85 689, Karla Engliše 3208/5, 150 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 23.517 Kč, 2,44 % z těchto příjmů;

6/ věřiteli č. 6: Český inkasní kapitál, a.s., IČO: 276 46 751, Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha 1-Nové Město, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 68.291,78 Kč, 7,09 % z těchto příjmů;

7/ věřiteli č. 7: Český Triangl, a.s., IČO: 258 64 106, Heršpická 800/6, 639 00 Brno-Štýřice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 88.217,45 Kč, 9,16 % z těchto příjmů;

8/ věřiteli č. 8: TARAKAN, a.s., IČO: 290 56 039, U Zákrutu 1778/5, 10600 Praha 10-Záběhlice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 8.263 Kč, 0,86 % z těchto příjmů;

9/ věřiteli č. 9: Barlog Capital a.s., IČO: 282 10 956, Moulíkova 2238/1, 150 00 Praha 5-Smíchov, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 55.609 Kč, 5,78 % z těchto příjmů;

10/ věřiteli č. 10: LOITE Consulting a.s., IČO: 242 18 880, Husitská, 13000 Praha 3, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 44.873,87 Kč, 4,66 % z těchto příjmů;

11/ věřiteli č. 11: Statutární město Brno, IČO: 449 92 785, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 1.747 Kč, 0,18 % z těchto příjmů;

12/ věřiteli č. 12: Home Credit a.s., IČO: 269 78 636, Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 12.091 Kč, 1,26 % z těchto příjmů;

13/ věřiteli č. 13: Generali Pojišťovna a.s., IČO: 618 59 869, Bělehradská 132, Praha 2, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 6.144,90 Kč, 0,64 % z těchto příjmů;

14/ věřiteli č. 14: WLG Invest a.s., IČO: 262 89 636, Záramí 4077, 760 40 Zlín, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 6.730 Kč, 0,70 % z těchto příjmů;

15/ věřiteli č. 16: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 471 16 617, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 71.868 Kč, 7,46 % z těchto příjmů.

II. Insolvenčnímu správci se ukládá, aby částky, které nevyplácel v souladu s výrokem VI. usnesení č.j.-B-7 ze dne 22. 7. 2014 věřiteli č. 15, rozdělil jako mimořádnou splátku mezi ostatní věřitele podle poměru jejich pohledávek určeného tímto rozhodnutím.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-7 ze dne 22. 7. 2014 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 28. 7. 2014.

Dle § 407 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Usnesením č.j.-P16-2 ze dne 30. 9. 2014 odmítl insolvenční soud přihlášku pohledávky věřitele č. 15: FINPOMOC.CZ, s.r.o., IČO: 273 75 005, Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1, ve výši 36.000,-Kč; usnesení nabylo právní moci dne 18. 10. 2014; právní mocí tohoto usnesení účast tohoto věřitele v řízení skončila.

Odmítnutím přihlášky pohledávky věřitele č. 15 došlo ke změně v poměru pohledávek nezajištěných věřitelů, a bylo proto nutno změnit splátkový kalendář způsobem, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení. Současně soud uložil insolvenčnímu správci, aby rozdělil dosud nevyplacené částky připadající na nezjištěnou pohledávku věřitele č. 15 jako mimořádnou splátku mezi ostatní věřitele, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto usnesení.

Poučení:

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkům a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ), a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 11. listopadu 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně