KSBR 38 INS 6194/2015-B-10
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 6194/2015-B-10

Usnese ní

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníků: a) Jarmila anonymizovano , anonymizovano , 691 10 Kobylí 640, a b) Stanislav anonymizovano , anonymizovano , 691 10 Kobylí 640, zastoupených Advokátní kanceláří Tesařová & Kubíková s.r.o., IČ: 29259371, se sídlem Bohunická 517/55, 619 00 Brno, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

tak to :

Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 6194/2015-B-8 ze dne 17. 6. 2015 s e m ě n í tak, že výrok II., bod 5/ nově zní takto:

5/ věřiteli: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518, Orlická 4/2020, 130 00 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 20.021,-Kč, 1,43 % z těchto příjmů,

Ostatní části výroku II. usnesení zůstávají beze změny.

Odůvodnění:

Na přezkumném jednání konaném dne 28. 5. 2015 popřel insolvenční správce co do pravosti vykonatelnou dílčí pohledávku č. 1 věřitele č. 5 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518, Orlická 4/2020, 130 00 Praha, v částce 7.013,-Kč z důvodu promlčení.

Usnesením č.j.-B-8 ze dne 17. 6. 2015 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 25. 6. 2015. Ve výroku VII. tohoto usnesení soud uložil insolvenčnímu správci, aby vyplatil částku připadající podle splátkového kalendáře na uspokojení části pohledávky věřitele č. 5 ve výši 7.013,-Kč, tzn. 0,50 % z příjmů dlužníků, tomuto věřiteli až po zjištění jeho pohledávky, resp. po právní moci rozhodnutí o zjištění pohledávky nebo po uplynutí lhůty k podání žaloby na určení pohledávky.

Podle § 199 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ), insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Podle § 201 odst. 2 IZ vykonatelná pohledávka je zjištěna také tehdy, jestliže insolvenční správce nepodal včas žalobu o její popření nebo byla-li taková žaloba zamítnuta anebo řízení o ní skončilo jinak než rozhodnutím ve věci samé.

Přezkumné jednání se v dané věci konalo dne 28. 5. 2015, ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání insolvenční správce žaloba o určení vykonatelné pohledávky nepodal (podání doručené soudu dne 10. 7. 2015, kterým vzal insolvenční správce své popření zpět, je tak neúčinné); pohledávka je tedy zjištěna ve výši uvedené při jejím popření, tedy ve výši 7.013,-Kč. Insolvenční správce bude nadále vyplácet částku připadající podle splátkového kalendáře rovněž na tuto pohledávku ve smyslu výroku VII. usnesení č.j. KSBR 38 INS 6194/2015-B-8.

Poučení:

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkům a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ), a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 29. července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně