KSBR 38 INS 6155/2013-B-15
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 6155/2013-B-15

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Marcela anonymizovano , anonymizovano , 763 02 Tečovice 177, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 6155/2013-B-8 ze dne 10. 1. 2014 s e m ě n í tak, že dlužnici se ukládá, aby nadále platila nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému dvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč, a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. l: GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 13.604,80 Kč, 2,78 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: Bohemia Faktoring, s.r.o., IČ: 27242617, Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 12.585,36 Kč, 2,58 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: SMART Capital, a.s., IČ: 26865297, Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 62.681,-Kč, 12,83 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 4: Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 4.261,-Kč, 0,87 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 5: Provident Financial s.r.o., IČ: 25621351, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 34.656,-Kč, 7,09 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 6: Balbec Capital Ltd., reg. č.: 07123905, Sentinel Square 3-4, NW42EL London, United Kingdom, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 360.941,33 Kč, 73,85 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-8 ze dne 10. 1. 2014 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 15. 1. 2014.

Usnesením č.j.-P-1-4 ze dne 16. 2. 2015 rozhodl soud o přihlášce pohledávky č. 1 ve výši 374.546,13 Kč věřitele GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, ve věci návrhu na změnu v osobě insolvenčního věřitele tak, že na místo původního věřitele vstoupil do insolvenčního řízení dne 20. 1. 2015 ve smyslu § 18 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) nabyvatel jeho pohledávky č. 1, a to dílčích pohledávek č. 2, 2a, 3 a 3a v celkové výši 360.941,33 Kč Balbec Capital Ltd., reg. č.: 07123905, Sentinel Square 3-4, NW4 2EL, London, United Kingdom.

Podle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo změnou v osobě insolvenčního věřitele, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužnice v souladu s touto změnou.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 5. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně