KSBR 38 INS 6153/2015-B-8
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 6153/2015-B-8

Usnese ní

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , Obeciny 3633/12, 760 01 Zlín, korespondenční adresa: Sokolská 3914, 760 01 Zlín, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

tak to :

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 6153/2015-B-6 ze dne 8. 6. 2015 s e m ě n í tak, že dlužníkovi se ukládá, aby nadále platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, dále výživného pro nezletilé dítě dlužníka ve výši 3.000,-Kč měsíčně, poté, co budou zcela uhraze ny jeho závazky z titulu dlužného výživného na nezletilé dítě za období předcháze jící schválení oddlužení ve výši 49.000,-Kč, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 2: Ing. Aleš Nedomlel, Štrauchova 547, 506 01 Jičín, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 39.621,-Kč, 5,00 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 4: Ivo Řehůřek, Hubrova 3/2261, 628 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 23.378,-Kč, 2,95 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 5: Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 228.807,40 Kč, 28,86 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 6: INVESTICE CZ, a.s., IČ: 26283760, Radnická 11, 602 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 14.666,-Kč, 1,85 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 7: Radovan Ochvat, IČ: 67335748, Lipová 78, 747 16 Hať, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 33.961,16 Kč, 4,28 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 8: Statutární město Zlín, IČ: 00283924, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 2.250,-Kč, 0,28 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 9: Friendly Finance s.r.o., IČ: 24161306, Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1-Nové Město, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 15.120,-Kč, 1,91 % z těchto příjmů,

8/ věřiteli č. 10: Jaroslav anonymizovano , Obeciny 3633/XII, 760 01 Zlín, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 351.000,-Kč, 44,28 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli č. 11: Provident Financial s.r.o., IČ: 25621351, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 3.892,-Kč, 0,49 % z těchto příjmů,

10/ věřiteli č. 12: Adam Luňák, Dolečky I 535, 763 14 Zlín, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 80.000,-Kč, 10,10 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-6 ze dne 8. 6. 2015 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 22. 6. 2015.

Na přezkumném jednání konaném dne 21. 5. 2015 insolvenční správce popřel co do pravosti nevykonatelné dílčí pohledávky věřitele č. 1 PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 61860069, Klimentská 1216/64, 110 00 Praha 1, v celkové výši 150.050,-Kč. Jelikož věřitel nepodal v zákonné lhůtě žalobu na určení popřených nevykonatelných pohledávek, soud přihlášku pohledávek ve výši 150.050,-Kč usnesením č.j.-P-1-2 ze dne 10. 11. 2015 odmítl; usnesení nabylo právní moci dne 26. 11. 2015. Právní mocí usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení skončila.

Na přezkumném jednání konaném dne 21. 5. 2015 insolvenční správce popřel co do pravosti nevykonatelnou dílčí pohledávku č. 2 věřitele č. 4 Ivo Řehůřek, Hubrova 3/2261, 628 00 Brno, ve výši 5.702,-Kč. Jelikož věřitel nepodal v zákonné lhůtě žalobu na určení popřené nevykonatelné pohledávky, soud přihlášku pohledávky v popřené výši 5.702,-Kč usnesením č.j.-P-4-2 ze dne 2. 11. 2015 odmítl; usnesení nabylo právní moci dne 28. 11. 2015. Po právní moci usnesení zůstala věřiteli v předmětném insolvenčním řízení pohledávka v celkové výši 23.378,-Kč.

Na přezkumném jednání konaném dne 21. 5. 2015 insolvenční správce popřel co do pravosti nevykonatelnou dílčí pohledávku č. 2 věřitele č. 7 Radovan Ochvat, IČ: 67335748, Lipová 78, 747 16 Hať, ve výši 8.656,20 Kč. Jelikož věřitel nepodal v zákonné lhůtě žalobu na určení popřené nevykonatelné pohledávky, soud přihlášku pohledávky v popřené výši 8.656,20 Kč usnesením č.j.-P-7-2 ze dne 2. 11. 2015 odmítl; usnesení nabylo právní moci dne 28. 11. 2015. Po právní moci usnesení zůstala věřiteli v předmětném insolvenčním řízení pohledávka v celkové výši 33.961,16 Kč.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo v důsledku odmítnutí pohledávek u přihlášek pohledávek č. 1, č. 4 a č. 7, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 5. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně