KSBR 38 INS 6011/2010-B-35
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 6011/2010-B-35

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , Telečská 2897/39, 586 01 Jihlava, a dlužnice: Jarmila anonymizovano , anonymizovano , Telečská 2897/39, 586 01 Jihlava, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 6011/2010-B-17 ze dne 15. 12. 2010, ve znění usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 6011/2010-B-20 ze dne 7. 3. 2011 s e m ě n í tak, že se dlužníkovi a dlužnici ukládá, aby nadále-počínaje dnem 1. června 2014-platili nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému třicátému dni v měsíci z příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: GE Money Bank, a.s., IČ: 256 72 720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 553.205,90 Kč, 25,17 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 618 60 069, Pernštýnské nám. č.p. 80, 530 02 Pardubice, Staré Město, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 64.352,-Kč, 2,93 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: Home Credit, a.s., IČ: 269 78 636, Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 166.502,32 Kč, 7,57 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 4: ESSOX s.r.o., IČ: 267 64 652, Senovážné nám. 231/7, 370 01 České Budějovice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 106.160,02 Kč, 4,83 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 5: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 471 16 617, Templová 747, 110 01 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 850,-Kč, 0,04 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 6: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., IČ: 601 97 609, Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 343.072,-Kč, 15,60 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 7: Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČ: 601 92 852, Bělehradská 128/222, 120 21 Praha 2, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 963,11 Kč 0,04 % z těchto příjmů,

8/ věřiteli č. 8: Česká spořitelna, a.s., IČ: 452 44 782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 784.751,84 Kč, 35,70 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli č. 10: COFIDIS s.r.o., IČ: 271 79 907, Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 50.135,45 Kč, 2,28 % z těchto příjmů,

10/ věřiteli č. 11: Raiffeisenbank, a.s., IČ: 492 40 901, Hvězdova 1416/2b, 140 78 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 61.419,75 Kč, 2,79 % z těchto příjmů,

11/ věřiteli č. 12: CETELEM ČR, a.s., IČ: 250 85 689, Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 67.131,-Kč, 3,05 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-17 ze dne 15. 12. 2010 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka a dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 23. 12. 2010. Usnesením č.j.-B-20 ze dne 7. 3. 2011 změnil soud schválené oddlužení z důvodu zpětvzetí přihlášené pohledávky věřitele č. 9 a jeho ukončení účasti v řízení; usnesení nabylo právní moci dne 12. 3. 2011.

Usnesením č.j.-P7-4 ze dne 14. 8. 2013 vzal insolvenční soud na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele č. 7: Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 128/222, 120 21 Praha 2, IČ: 60192852, ve výši 44.139,23 Kč; usnesení nabylo právní moci dne 20. 9. 2013. Právní mocí tohoto usnesení skončila účast věřitele č. 7 v řízení týkajícím se pohledávky ve výši 44.139,23 Kč´(věřitel zůstal dále v řízení s pohledávkou ve výši 963,11 Kč), a došlo tak ke změně výše závazků dlužníka a dlužnice zahrnutých do oddlužení. Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo částečným zpětvzetím přihlášky pohledávky věřitele č. 7, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka a dlužnice podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení. Částku připadající podle splátkového kalendáře na uspokojení podmíněné části pohledávky věřitele č. 7 ve výši 44.139,23 Kč rozdělí insolvenční správce mezi ostatní věřitele určené plánem jako mimořádnou splátku.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 16. května 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně