KSBR 38 INS 5602/2010-B-18
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 5602/2010-B-18

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenčním řízení dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , 588 23 Kamenice 94, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto: I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 5602/2010-B-8 ze dne 11. 10. 2010 s e m ě n í tak, že dlužníkovi se ukládá, aby nadále-počínaje dnem 1. února 2011-platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 618 60 069, Pernštýnské nám. č.p. 80, 530 02 Pardubice, Staré Město, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 81.604,-Kč, 34,07 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: SMART Capital, a.s., IČ: 268 65 297, Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 20.566,-Kč, 8,58 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 649 49 681, Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 2.102,80 Kč, 0,88 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 4: GE Money Bank, a.s., IČ: 256 72 720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 75.184,03 Kč, 31,39 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 6: Komerční investiční a úvěrní společnost DOMOV s.r.o., IČ: 271 24 339, Uherská 18, 190 17 Praha 9, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 60.078,-Kč, 25,08 % z těchto příjmů.

II. Insolvenčnímu správci s e u k l á d á , aby částky, které od 1. listopadu 2010 nevyplácel v souladu s výrokem VI. usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B -8 ze dne 11. 10. 2010 věřiteli č. 4, vyplatil tomuto věřiteli.

III. Insolvenčnímu správci s e u k l á d á , aby částky, které od 1. listopadu 2010 nevyplácel v souladu s výrokem VI. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 5602/2010-B-8 ze dne 11. 10. 2010 věřiteli č. 5, rozdělil jako mimořádnou splátku mezi ostatní věřitele podle poměru jejich pohledávek určeného tímto rozhodnutím.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-8 ze dne 11. 10. 2010 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 13. 10. 2010.

Ve výroku VI. tohoto usnesení soud stanovil insolvenčnímu správci, aby vyplatil částku připadající podle splátkového kalendáře na uspokojení pohledávky věřitele č. 4 ve výši 75.184,03 Kč, tzn. 28,77 % z příjmů dlužníka, a na uspokojení pohledávky věřitele č. 5 ve výši 21.776,25 Kč, tzn. 8,33 % z příjmů dlužníka, těmto věřitelům až po zjištění jejich pohledávky, resp. po právní moci rozhodnutí o zjištění pohledávky nebo po uplynutí lhůty k podání žaloby na určení pohledávky. Nedojde-li ke zjištění těchto pohledávek, rozdělí insolvenční správce částku připadající podle splátkového kalendáře na jejich uspokojení poměrně mezi ostatní věřitele určené plánem jako mimořádnou splátku.

Usnesením č.j.-P 5-3 ze dne 15. 12. 2010 odmítl insolvenční soud přihlášku pohledávky věřitele č. 5: ESSOX s.r.o., IČ: 267 64 652, Senovážné nám. 231/7, 370 21 České Budějovice, ve výši 21.776,25 Kč; usnesení nabylo právní moci dne 1. 1. 2011. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 5 v řízení skončila.

Odmítnutím přihlášky pohledávky věřitele č. 5 došlo ke změně výše závazků dlužníka zahrnutých do oddlužení. Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

Současně insolvenční soud upravil znění části výroku II. týkající se věřitele č. 4: GE Money Bank, a.s., IČ: 256 72 720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, jemuž byla ve zvláštním přezkumném jednání zjištěna jeho pohledávka ve výši 75.184,03 Kč. Ostatní výroky usnesení č.j.-B-8 ze dne 11. 10. 2010 zůstávají beze změny.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 20. ledna 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudce