KSBR 38 INS 5363/2010-B-30
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 38 INS 5363/2010-B-30

Usnesení Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Věra anonymizovano , anonymizovano , bytem Kuřim, Na Loučkách 1206, 664 34, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 5363/2010-B-8 ze dne 4. 10. 2010, ve znění usnesení č.j. KSBR 38 INS 5363/2010-B-14 ze dne 2. 3. 2011, č.j. KSBR 38 INS 5363/2010-B-17 ze dne 12. 1. 2012 a č.j. KSBR 38 INS 5363/2010-B-28 ze dne 16. 6. 2014, s e m ě n í tak, že dlužnici se ukládá, aby nadále platila nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému dvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. l: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČO: 618 60 069, Pernštýnské nám. č.p. 80, 530 02 Pardubice, Staré Město, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 120.067,03 Kč, 9,74 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: BRE Bank S.A., IČO: 279 43 449, Senatorska 18, 00950 Warszawa, Polská republika, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 59.862,74 Kč, 4,86 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 649 49 681, Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 20.285,20 Kč, 1,65 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 4: SMART Capital, a.s., IČO: 268 65 297, Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 84.022,-Kč, 6,82 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 5: GE Money Multiservis, a.s., IČO: 492 41 150, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 24.594,58 Kč, 2,00 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 6: Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 249.754,41 Kč, 20,26 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 7: CETELEM ČR, a.s., IČO: 250 85 689, Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 65.685,-Kč, 5,33 % z těchto příjmů,

8/ věřiteli č. 8: GE Money Bank, a.s., IČO: 256 72 720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 8.869,11 Kč, 0,72 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli č. 10: Profidebt, s.r.o., IČO: 272 21 971, Pernštýnské nám. č.p. 80, 530 02 Pardubice, Staré Město, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 291.197,55 Kč, 23,63 % z těchto příjmů,

10/ věřiteli č. 11: ESSOX s.r.o., IČO: 267 64 652, Senovážné nám. 231/7, 370 21 České Budějovice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 3.849,03 Kč, 0,31 % z těchto příjmů,

11/ věřiteli č. 12: Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČO: 601 92 852, Bělehradská 128, čp. 222, 120 21 Praha 2, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 170.712,99 Kč, 13,85 % z těchto příjmů,

12/ věřiteli č. 13: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČO: 649 48 242, Na Příkopě 858, 113 80 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 82.326,07 Kč, 6,68 % z těchto příjmů,

13/ věřiteli č. 14: COFIDIS s.r.o., IČO: 271 79 907, Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 47.510,54 Kč, 3,85 % z těchto příjmů,

14/ věřiteli č. 15: E.ON Energie, a.s., IČO: 260 78 201, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 3.748,-Kč, 0,30 % z těchto příjmů.

II. Insolvenčnímu správci se ukládá, aby částky, které nevyplácel v souladu s výrokem VII. usnesení č.j.-B-8 ze dne 4. 10. 2010, ve znění usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-17 ze dne 12. 1. 2012, věřiteli č. 1, rozdělil jako mimořádnou splátku mezi ostatní věřitele podle poměru jejich pohledávek určeného tímto rozhodnutím.

Odůvodnění: Na přezkumném jednání konaném dne 23. 9. 2010 popřeli insolvenční správce i dlužnice pohledávku věřitele č. 1 PROFI CREDIT Czech, a.s. (dále jen věřitel č. 1 ), tak, že popřeli co do výše dílčí pohledávku č. 1 v částce 66.528,97 Kč (ve výši 98.067,03 Kč byla zjištěna) a co do pravosti dílčí pohledávku č. 2 v částce 39.898,-Kč.

Usnesením č.j.-B-8 ze dne 4. 10. 2010 schválil soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 6. 10. 2010. Usnesením č.j. KSBR 38 INS

5363/2010-B-14 ze dne 2. 3. 2011 a usnesením č.j.-B-17 ze dne 12. 1. 2012, soud usnesení o schválení oddlužení změnil podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení. Usnesením č.j.-B-28 ze dne 16. 6. 2014 soud usnesení o schválení oddlužení změnil s ohledem na skutečnost, že insolvenční správce se stal v průběhu řízení plátcem daně z přidané hodnoty.

Ve výroku I. usnesení o schválení oddlužení soud uložil dlužnici, aby platila věřiteli č. l na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 98.067,03 Kč, 7,45 % z těchto příjmů, a na úhradu jeho dosud nezjištěné pohledávky ve výši 106.426,97 Kč, 8,08 % z těchto příjmů. Ve výroku VII. usnesení o schválení oddlužení soud uložil insolvenčnímu správci, aby vyplatil částku připadající podle splátkového kalendáře na uspokojení části pohledávky věřitele č. 1 ve výši 106.426,97 Kč, tzn. 8,08 % z příjmů dlužnice, tomuto věřiteli až po zjištění jeho pohledávky, resp. po právní moci rozhodnutí o zjištění pohledávky. V případě, že by nedošlo ke zjištění této pohledávky, měl insolvenční správce rozdělit částku připadající podle splátkového kalendáře na její uspokojení poměrně mezi ostatní věřitele určené plánem jako mimořádnou splátku.

Věřitel č. l podal v zákonné lhůtě žalobu na určení své pohledávky. Podáním doručeným soudu dne 27. 6. 2014 sdělili insolvenční správce a dlužnice soudu, že berou zpět popření dílčí pohledávky č. 1, a to v části smluvní pokuty ve výši 22.000,-Kč, a tuto pohledávku ve výši 22.000,-Kč uznávají. Usnesením č.j.-C1-2, 38 ICm 1406/2010-74 ze dne 15. 7. 2014 zastavil soud řízení o žalobě na určení pravosti pohledávky pro zpětvzetí žaloby žalobcem; pohledávka č. 1 tak byla zjištěna v celkové výši 120.067,03 Kč. Tím došlo ke změně v poměru pohledávek nezajištěných věřitelů a bylo nutno změnit splátkový kalendář ve smyslu § 407 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ ), jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení, a uložit insolvenčnímu správci, aby rozdělil dosud nevyplacené částky připadající na nezjištěnou část pohledávky věřitele č. 1 jako mimořádnou splátku mezi ostatní věřitele, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto usnesení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ), a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 10. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně