KSBR 38 INS 5285/2008-B-24
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 5285/2008-B-24

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenčním řízení dlužníka: Stanislav anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem 683 04 Ruprechtov 162, přechodně bytem Osvobození 626/13, 682 01 Vyškov, o změně schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok IV. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 5285/2008-B-9 ze dne 20. 3. 2009 s e m ě n í takto:

Plátci mzdy dlužníka (ADESTRA security, spol. s r.o., IČO: 272 30 627, Ořešská 272/17, 150 00 Praha 5, Řeporyje) se přikazuje, aby po doručení tohoto rozhodnutí prováděl ze mzdy dlužníka stanovené srážky a nevyplácel sražené částky dlužníkovi, ale zasílal je insolvenční správkyni JUDr. Ivaně Dufkové na účet, jehož číslo mu insolvenční správkyně za tímto účelem neprodleně sdělí.

II. Výrok V. usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-9 ze dne 20. 3. 2009 s e m ě n í takto:

Insolvenční správkyni se ukládá, aby si z částky, kterou jí plátce mzdy dlužníka v příslušném měsíci poukáže na určený účet, ponechala částku 900,-Kč jako svou odměnu a náhradu hotových výdajů a zbylou částku aby rozvrhla mezi věřitele způsobem uvedeným v bodě II. tohoto usnesení. Příslušné splátky insolvenční správkyně poukáže jednotlivým věřitelům do 5 dnů po připsání částky od plátce mzdy dlužníka na její účet.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-9 ze dne 20. 3. 2009 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 27. 3. 2009.

Přípisem doručeným soudu dne 16. 3. 2011 sdělila insolvenční správkyně soudu, že dle jejího zjištění pracuje dlužník v současné době ve společnosti ADESTRA security, spol. s r.o., příslušné splátky však insolvenční správkyni neposkytuje, ač podle předložených dokladů o výši příjmů by měly být hrazeny.

Podle § 406 odst. 3 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ) přikáže insolvenční soud plátci mzdy dlužníka, nebo plátci jiného příjmu dlužníka postižitelného výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky a nevyplácel sražené částky dlužníku.

Podle ustanovení § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, změnil soud znění výroků IV. a V. usnesení o schválení oddlužení tak, aby odpovídalo současné právní úpravě, a aby tak bylo prostřednictvím nového zaměstnavatele dlužníka lépe zajištěno plnění splátek jeho věřitelům.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí. Odvolání lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a insolvenční správkyni se však doručuje i zvlášť; plátci mzdy dlužníka se doručuje do vlastních rukou.

O právech a povinnostech plátce mzdy dlužníka po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení platí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu o plátci mzdy při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného. Částky sražené ze mzdy dlužníka zasílá jeho plátce insolvenční správkyni, a to bez zřetele k tomu, že toto rozhodnutí o změně schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře dosud není v právní moci.

Krajský soud v Brně dne 2. května 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudce