KSBR 38 INS 5251/2014-B-19
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 5251/2014-B-19

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníků: a) Marek anonymizovano , anonymizovano , Čelakovského 2259/42, 767 01 Kroměříž, b) Klára anonymizovano , nar. 10. 10. 1983, Čelakovského 2259/42, 767 01 Kroměříž, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 5251/2014-B-9 ze dne 20. 6. 2014 s e m ě n í tak, že dlužníkům se ukládá, aby nadále platili nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému třicátému dni v měsíci z příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 1.350,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli: MONETA Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 105.701,33 Kč, 12,58 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli: T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 31.674,98 Kč, 3,77 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 8.046,-Kč, 0,96 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli: Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 55.147,79 Kč, 6,56 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli: O2 Czech Republic a.s., IČ: 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 8.956,50 Kč, 1,07 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli: ESSOX s.r.o., IČ: 26764652, Senovážné nám. 231/7, 370 01 České Budějovice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 23.536,97 Kč, 2,80 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli: Státní fond rozvoje bydlení, IČ: 70856788, Dlouhá 741/13, 110 00 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 201.067,60 Kč, 23,93 % z těchto příjmů, isir.justi ce.cz

8/ věřiteli: Provident Financial s.r.o., IČ: 25621351, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 37.266,-Kč, 4,44 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli: AB 4 B.V., Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 187.978,02 Kč, 22,37 % z těchto příjmů,

10/ věřiteli: AB 5 B.V., Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 63.925,69 Kč, 7,61 % z těchto příjmů,

11/ věřiteli: Door Financial a.s., IČ: 29016126, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 62.164,-Kč, 7,40 % z těchto příjmů,

12/ věřiteli: RWE Energie, s.r.o., IČ: 49903209, Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 4.708,31 Kč, 0,56 % z těchto příjmů,

13/ věřitelce: Evě anonymizovano , anonymizovano , Spáčilova 3075, 767 01 Kroměříž, na úhradu její zjištěné pohledávky ve výši 50.000,-Kč, 5,95 % z těchto příjmů.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-9 ze dne 20. 6. 2014 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 24. 6. 2014.

Usnesením č.j.-P-10-5 ze dne 23. 2. 2016 rozhodl insolvenční soud o přihlášce pohledávky č. 10 ve výši 252.585,60 Kč věřitele Státní fond rozvoje bydlení, IČ: 70856788, Dlouhá 741/13, 110 00 Praha, ve věci návrhu na změnu v osobě insolvenčního věřitele tak, že na místo původního věřitele vstoupil dne 22. 9. 2015 do insolvenčního řízení ve smyslu § 18 insolvenčního zákona nabyvatel jeho pohledávky ve výši 50.000,-Kč Eva anonymizovano , anonymizovano , Spáčilova 3075, 767 01 Kroměříž. Současně vzal insolvenční soud na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky ve smyslu § 184 a § 187 insolvenčního zákona ve výši 1.518,-Kč. Po právní moci usnesení tak věřiteli Státní fond rozvoje bydlení zůstala v řízení přihlášená pohledávka ve výši 201.067,60 Kč a Evě anonymizovano přihlášená pohledávka ve výši 50.000,-Kč; usnesení nabylo právní moci dne 16. 3. 2016.

Věřitel Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Kroměříži, IČ: 72080043, Husovo náměstí 535/21, 767 01 Kroměříž, vzal podáním doručeným soudu dne 17. 6. 2016 svou přihlášku pohledávky ve výši 333,-Kč zcela zpět. Usnesením č.j. KSBR 38 INS 5251/2014-P-6-3 ze dne 27. 6. 2016 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele ve výši 333,-Kč; usnesení nabylo právní moci dne 12. 8. 2016. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v řízení skončila.

Dále soud ve výroku II. usnesení promítl změnu obchodních firem dvou věřitelů.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k nimž došlo zejména částečným postoupením pohledávky věřitele Státní fond rozvoje bydlení, IČ: 70856788, Dlouhá 741/13, 110 00 Praha, a částečným zpětvzetím jeho přihlášky pohledávky a dále zpětvzetím přihlášky pohledávky věřitele Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Kroměříži, IČ: 72080043, Husovo náměstí 535/21, 767 01 Kroměříž, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníků podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkům a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 17. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně