KSBR 38 INS 5211/2012-B-18
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 5211/2012-B-18

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: František anonymizovano , anonymizovano , bytem Družstevní 4565, PSČ 760 05 Zlín, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 5211/2012-B-8 ze dne 20. 8. 2012 s e m ě n í tak, že dlužníkovi se ukládá, aby nadále-počínaje dnem 1. září 2014-platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 30.826,38 Kč, 5,74 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: Profidebt, s.r.o., se sídlem Pardubice, Za Pasáží 1609, PSČ 530 02, IČ: 27221971, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 66.983,11 Kč, 12,48 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: COFIDIS s.r.o., se sídlem Praha 5, Bucharova 1423/6, PSČ 158 00, IČ: 27179907, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 15.296,87 Kč, 2,85 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 5: Bohemia Faktoring, s.r.o., se sídlem Praha 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, IČ: 27242617, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 14.699,51 Kč, 2,74 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 6: Home Credit a.s., se sídlem Brno, Moravské náměstí 249/8, PSČ 602 00, IČ: 26978636, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 188.149,94 Kč, 35,06 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 7: GE Money Bank, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, IČ: 25672720, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 197.340,31 Kč, 36,77 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 8: CETELEM ČR, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 5/3208, PSČ 150 00, IČ: 25085689, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 23.366,-Kč, 4,36 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-8 ze dne 20. 8. 2012 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 22. 8. 2012.

Usnesením č.j.-P-4-4 ze dne 2. 6. 2014 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele č. 4: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 180/1632, PSČ 130 11, IČ: 60197609, ve výši 15.312,50 Kč; usnesení nabylo právní moci dne 21. 6. 2014. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 4 v řízení skončila, a došlo tak ke změně výše závazků dlužníka zahrnutých do oddlužení. Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo zpětvzetím přihlášky pohledávky věřitele č. 4 a ukončením jeho účasti v řízení, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 insolvenčního zákona), a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 27. srpna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně