KSBR 38 INS 4390/2016-B-18
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 4390/2016-B-18

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Bc. Danou Brabcovou v insolvenční věci dlužníka: Lubor anonymizovano , anonymizovano , IČ: 45649995, Hlohová 1277/51, 591 01 Žďár nad Sázavou, zastoupeného JUDr. Milošem Jirmanem, advokátem, se sídlem Nádražní 21, 591 01 Žďár nad Sázavou, při výkonu dohlédací činnosti soudu v insolvenčním řízení a při výkonu působnosti věřitelského výboru, o návrhu Ing. Markéty anonymizovano , nar. 28. 4. 1991, Hlohová 1277/51, Žďár nad Sázavou, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

Insolvenční soud povoluje Ing. Markétě anonymizovano , nar. 28. 4. 1991, Hlohová 1277/51, Žďár nad Sázavou, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku p. č. 2804, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 263 m2, jehož součástí je stavba č.p. 1277, rodinný dům, pozemku p.č. 2805, zahrada o výměře 320 m2, vedených na LV 1543 pro k.ú. Město Žďár u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 9. 7. 2017 a jeho doplněním ze dne 13. 7. 2017 se Ing. Markéta anonymizovano , nar. 28. 4. 1991, Hlohová 1277/51, Žďár nad Sázavou (dále jen navrhovatelka ) jakožto dcera dlužníka domáhala povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty uvedeného ve výroku ve smyslu § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ). V žádosti uvedla, že je spoluvlastníkem druhé poloviny výše uvedených nemovitostí, které zajišťují pořebu bydlení rodiny včetně studujícího bratra, a jedná se i o její jedinou stabilní možnost bydlení, byť v současné době pracuje v zahraničí. Její snahou je zachovat bydlení pro rodinu a také pro svoji osobu, neboť se ze zahranicí pravidelně vrací a rovněž potřebuje mít možnost bydlení, až práci v zahraničí ukončí. Dále navrhovatelka uvedla, že pracuje u letecké společnosti ve Spojených arabských emirátech, čímž má zajištěný příjem, z něhož bude schopna splácet hypoteční úvěr, či závazky z jiného financování prostřednictvím cizích zdrojů.

Podle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří kon anonymizovano nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné isir.justi ce.cz v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru, může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f) a g); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

V předmětné insolvenční věci vykonává působnost věřitelského výboru soud dle § 61 odst. 2 IZ.

Soud dospěl k závěru, že v daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem, proto výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty navrhovatelce jakožto osobě blízké dlužníkovi povolil.

Povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka nezavazuje insolvenčního správce, aby prodal předmětné nemovité věci navrhovatelům. Insolvenční správce je dle § 293 IZ vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně (§ 295 odst. 3 IZ).

Toto usnesení je účinné a považuje se za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku, insolvenčnímu správci a osobě, která návrh podala, se však doručuje i zvlášť-lhůta pro podání odvolání začne běžet ode dne, kdy bude usnesení doručeno zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 15. září 2017

Za správnost vyhotovení: Bc. Dana Brabcová, v. r. Renata Crhová vyšší soudní úřednice