KSBR 38 INS 4291/2016-B-12
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 4291/2016-B-12

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Lenka anonymizovano , anonymizovano , Svatopluka Čecha 1953/99, 612 00 Brno, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 4291/2016-B-7 ze dne 20. 5. 2016 s e m ě n í tak, že dlužnici se ukládá, aby nadále platila nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: JUDr. Marcel Smékal, IČ: 60351268, Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 7.865,-Kč, 0,69 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: Michal anonymizovano , anonymizovano , Kvapilova 2505, 616 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 1.019.817,20 Kč, 90,42 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: Český inkasní kapitál, a.s., IČ: 27646751, Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha 1-Nové Město, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 21.413,35 Kč, 1,90 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 4: Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 57.481,40 Kč, 5,10 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 5: E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 21.292,20 Kč, 1,89 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-7 ze dne 20. 5. 2016 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 20. 5. 2016. isir.justi ce.cz

Na přezkumném jednání konaném dne 5. 5. 2016 byla přezkoumána přihlášená pohledávka věřitele č. 4 ve výši 91.778,45 Kč jako nevykonatelná; pohledávku v částce 91.778,45 Kč popřeli co do pravosti insolvenční správce i dlužnice z důvodu promlčení. Dne 19. 5. 2016 podal věřitel č. 4 žalobu na určení popřené pohledávky, v níž navrhl, aby soud určil, že pohledávka ve výši 57.481,40 Kč, tj. část dílčí pohledávky č. 1, je po právu. Usnesením č.j.-P-4-2 ze dne 18. 7. 2016 soud dílčí pohledávky č. 1 a č. 2 v přihlášce pohledávky č. 4 v celkové výši 34.297,05 Kč odmítl; usnesení nabylo právní moci dne 12. 8. 2016. Podáním doručeným soudu dne 18. 10. 2016 insolvenční správce soudu sdělil, že bere své popření dílčí pohledávky č. 1 v částce 57.481,40 Kč zpět a taktéž činí dlužnice; pohledávka věřitele č. 4 je tak v souladu s § 201 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona (dále jen IZ ) zjištěna ve výši 57.481,40 Kč.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo zjištěním části pohledávky věřitele č. 4, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužnice podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 25. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně