KSBR 38 INS 4260/2009-B-20
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 4260/2009-B-20

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Karel anonymizovano , anonymizovano , Znojemská 1112, 691 23 Pohořelice, zastoupeného obecným zmocněncem Mgr. Hugem anonymizovano , anonymizovano , Běhounská 20, 602 00 Brno, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 4260/2009-B-8 ze dne 15. 10. 2009 s e m ě n í tak, že dlužníkovi se ukládá, aby nadále-počínaje dnem 15. srpna 2010-platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek vždy ke každému patnáctému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. l: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ: 471 14 304, Na Míčánkách 2, 101 00 Praha 10, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 1.696,-Kč, 0,60 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: Santander Consumer Finance a.s., IČ: 251 03 768, Šafránkova 1, 155 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 131.793,-Kč, 47,01 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 4: GE Money Bank, a.s., IČ: 256 72 720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 99.774,57 Kč, 35,59 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 5: T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 649 49 681, Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 1.300,50 Kč, 0,46 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 6: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 411 97 518, Orlická 2020/4,130 00 Praha 3, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 1.603,-Kč, 0,57 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 7: Home Credit, a.s., IČ: 269 78 636, Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 44.197,49 Kč, 15,77 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-8 ze dne 15. 10. 2009 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 23. 10. 2009.

Usnesením č.j.-P 3-6 ze dne 1. 7. 2010 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele č. 3: Česká republika-Finanční úřad Brno-venkov, Příkop 8, 604 24 Brno, ve výši 2.055,-Kč; usnesení nabylo právní moci dne 17. 7. 2010. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 3 v řízení skončila, a došlo tak ke změně výše závazků dlužníka zahrnutých do oddlužení. Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo zpětvzetím přihlášky pohledávky věřitele č. 3 a ukončením jeho účasti v řízení, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 28. července 2010

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudce