KSBR 38 INS 4039/2012-B-35
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 4039/2012-B-35

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Roman anonymizovano , anonymizovano , Kollárova 15, 586 01 Jihlava, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 4039/2012-B-12 ze dne 4. 9. 2012, ve znění změnového usnesení KSBR 38 INS 4039/2012-B-31 ze dne 23.2.2015, s e m ě n í tak, že dlužníkovi se ukládá, aby nadále platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému dvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, a dále výživného pro nezletilé dítě na dlužníka ve výši 3200,-Kč, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: Collect Partner s.r.o., IČ: 29052149, Na Florenci 1686/9, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 13.470,-Kč, 1,48 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: NET INVEST GROUP, s.r.o., IČ: 29104092, Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 10.300,-Kč, 1,13 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: INFRACO s.r.o., IČ: 27962385, Svobody 235/49, 350 02 Cheb, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 26.016,-Kč, 2,86 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 5: MIRACON s.r.o., IČ: 27601277, Na Šťáhlavce 1555/2, 160 00 Praha 6, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 12.103,62 Kč, 1,33 % z těchto příjmů a na úhradu jeho dosud nezjištěné pohledávky ve výši 3.420,-Kč, 0,38 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 6: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 61860069, Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 123.118,-Kč, 13,56 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 7: REDSPARK ASSETS LIMITED, reg.č. HE 279813, Agiou Nikolaou 67-69, 2408 Nicosia, Kyperská republika, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 70.721,-Kč, 7,79 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 8: RM Investing Group s.r.o., IČ: 28341406, Habrová 468/32, 796 04 Prostějov, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 3.801,-Kč, 0,42 % z těchto příjmů,

8/ věřiteli č. 9: Home Credit a.s., IČ: 26978636, Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 72.150,26 Kč, 7,95 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli č. 10: eCREDIT s.r.o., IČ: 28241398, Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 12.058,-Kč, 1,33 % z těchto příjmů,

10/ věřiteli č. 11: COFIDIS, s.r.o., IČ: 27179907, Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 65.689,37 Kč, 7,23 % z těchto příjmů,

11/ věřiteli č. 12: BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, Karla Engliše 3208/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 120.664,45 Kč, 13,29 % z těchto příjmů,

12/ věřiteli č. 13: SMART Capital, a.s., IČ: 26865297, Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 26.737,-Kč, 2,94 % z těchto příjmů,

13/ věřiteli č. 14: O2 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 5.112,84 Kč, 0,56 % z těchto příjmů,

14/ věřiteli č. 15: GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 62.983,13 Kč, 6,94 % z těchto příjmů,

15/ věřiteli č. 16: Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 264.197,90 Kč, 29,09 % z těchto příjmů,

16/ věřiteli č. 18: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, Templová 747/5, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 2.710,57 Kč, 0,31 % z těchto příjmů,

17/ věřiteli č. 20: JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., IČ: 66253799, Novobranská 20, 412 01 Litoměřice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 12.818,08 Kč, 1,41 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-12 ze dne 4. 9. 2012 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 11. 9. 2012.

Věřitel č. 19: BOSCH DIESEL s.r.o., IČ: 46995129, Pávov 121, 586 01 Jihlava, vzal podáním doručeným soudu dne 16. 2. 2015 svou přihlášku pohledávky zcela zpět, a to ve výši 68.346,-Kč s tím, že byla uhrazena Martinem anonymizovano , anonymizovano , Antonínův Důl č.p. 194, 586 01 Jihlava. Usnesením č.j.-P-20-7 ze dne 4. 5. 2015 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele č. 19 ve výši 68.346,-Kč; usnesení nabylo právní moci dne 9. 6. 2015. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v řízení skončila.

Dále insolvenční soud upravil označení obchodní firmy věřitele č. 14 s ohledem na její změnu uvedenou v obchodním rejstříku a taktéž uvedl ve výroku II. procesního nástupce věřitele č. 12.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo zpětvzetím přihlášky pohledávky věřitele č. 19, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 25. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně