KSBR 38 INS 3921/2013-B-17
Č.j.: KSBR 38 INS 3921/2013-B-17

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci

dlužnice: Helena anonymizovano , anonymizovano , Lužní 3644/4, 695 01 Hodonín, a dlužníka: Karel anonymizovano , anonymizovano , Lužní 3644/4, 695 01 Hodonín,

o změně usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře

takto:

I. Poslední odstavec výroku II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j.- B-7 ze dne 17. 1. 2014 se mění tak, že dlužnice a dlužník jsou nadále povinni hradit věřitelům splátky ze svých příjmů z trvalých pracovních poměrů, které pobírají dlužnice od zaměstnavatele: Kaufland Česká republika v.o.s., IČ: 25110161, Pod Višňovkou 25, 140 00 Praha 4, a dlužník od zaměstnavatele: TPK, spol. s.r.o., IČ: 44965117, Velkomoravská 28, 695 19 Hodonín, z darů v celkové výši 3 000 Kč měsíčně a z invalidního důchodu dlužnice, který pobírá od ČR- České správy sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, Křížová 25, 225 08 Praha 5.

II. Vkládá se výrok VII. který zní: Plátci invalidního důchodu dlužnice se přikazuje, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení nevyplácel invalidní důchod dlužnici, ale zasílal jej v plné výši insolvenčnímu správci na účet, jehož číslo mu insolvenční správce za tímto účelem neprodleně sdělí.

III. Usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-7 ze dne 17. 1. 2014 se mění tak, že výrok VI. nadále zní: Insolvenčnímu správci se ukládá, aby měsíčně prováděl přepočet částky použitelné ke splátkám z příjmů dlužnice tak, že sečte invalidní důchod dlužnice s její čistou mzdou, z této částky vypočte srážku v zákonné výši dle kalkulátoru splátek (případný přebytek z invalidního důchodu vrátí dlužnici), z této částky si ponechá částku 900 Kč jako svou odměnu a náhradu hotových výdajů a k tomu daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby, a zbylou včetně srážky ze mzdy dlužníka a darů v celkové výši 3 000 Kč měsíčně, rozvrhne mezi věřitele způsobem uvedeným v bodě II. měněného usnesení. Příslušné splátky insolvenční správce poukáže jednotlivým věřitelům do 5 dnů po připsání částek od plátců mezd dlužníků, plátce invalidního důchodu dlužnice a dlužníků na jeho účet.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-7 ze dne 17. 1. 2017 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře; usnesení nabylo právní moci dne 24. 1. 2014.

Shodu s prvopisem potvrzuje Renata Crhová. isir.justi ce.cz

Podáním doručeným soudu dne 14. 12. 2017 vyrozuměl insolvenční správce soud o skutečnosti, že dlužnice je příjemkyní více příjmů, a to mzdy a invalidního důchodu, a proto požádal soud o vydání změny usnesení o schválení oddlužení, ve kterém by bylo plátcům příjmů dlužnice uloženo, aby všechny příjmy dlužnice byly vypláceny na účet majetkové podstaty, přičemž insolvenční správce by provedl výpočet nezabavitelné částky dlužnice, kterou by následně vyplatil dlužnici a zbývající částku by po odečtení zálohy na odměnu insolvenčního správce rozdělil mezi věřitele v rámci plnění splátkového kalendáře.

Podle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k nimž došlo přiznáním invalidního důchodu dlužnici, upravil insolvenční soud povinnosti uložené insolvenčnímu správci a uložil povinnosti plátci invalidního důchodu dlužnice tak, aby dlužnice ze svých měsíčních příjmů platila nezajištěným věřitelům částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a současně minimálně zasáhl do již ustálené praxe zaměstnavatele dlužnice, který z jejích příjmů provádí zákonné srážky.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkům a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Brno 9. února 2018

JUDr. Jarmila Bejčková v.r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Renata Crhová.