KSBR 38 INS 3846/2012-B-29
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 3846/2012-B-29

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Jan anonymizovano , anonymizovano , Náměstí Míru 20, 696 42 Vracov, korespondenční adresa: U Velké ceny 2, 623 00 Brno, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 3846/2012-B-9 ze dne 27. 8. 2012 s e m ě n í tak, že dlužnici se ukládá, aby nadále platila nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: Bohemia Faktoring, s.r.o., IČ: 27242617, Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 29.414,-Kč, 15,11 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: Český inkasní kapitál, a.s., IČ: 27646751, Václavské náměstí 808/66, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 19.016,35 Kč, 9,77 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: Citibank Europe plc, reg.č. 132781, North Wall Quay 1, 16640 Dublin, Irsko, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 4.958,94 Kč, 2,55 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 4: Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 141.274,88 Kč, 72,57 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-9 ze dne 27. 8. 2012 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 7. 9. 2012.

Věřitel č. 4: Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, vzal podáním doručeným soudu dne 9. 10. 2015 svou pohledávku ve výši 193.471,25 Kč zpět. Usnesením č.j.-P-4-3 ze dne 18. 11. 2015 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele ve výši 193.471,25 Kč; usnesení nabylo právní moci dne 16. 12. 2015. Jelikož věřiteli zůstává v řízení zjištěná přihlášená pohledávka ve výši 141.274,88 Kč, soud nerozhodoval o ukončení jeho účasti v řízení.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo zejména částečným zpětvzetím přihlášky pohledávky věřitele č. 4, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužnice podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 26. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně