KSBR 38 INS 36876/2013-B-36
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 36876/2013-B-36

Usnesení Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Marcela anonymizovano , anonymizovano , 679 02 Petrovice 187, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto: Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 36876/2013-B-13 ze dne 19. 9. 2014, ve znění usnesení č.j. KSBR 38 INS 36876/2013-B-32 ze dne s e 30. 9. 2016, se mění tak, že dlužnici se ukládá, aby nadále platila nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému třicátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 2: Cashdirect, s.r.o., IČ: 27080617, Bozděchova 1840/7, 150 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 8.876,-Kč, 6,55 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 3: T-Mobile Czech Republic, a.s., IČ: 64949681, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 26.195,50 Kč, 19,33 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 4: innogy Energie, s.r.o., IČ: 49903209, Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 16.864,26 Kč, 12,45 % z těchto příjmů,

4/věřiteli č. 6: Euro Benefit, a.s., IČ: 25120514, Letenské náměstí 157/4, 170 00 Praha 7, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 15.745,11 Kč, 11,62% z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 7: CREDIT FINANCE, a.s., IČ: 64829430, Letenské náměstí 157/4, 170 00 Praha 7, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 16.549,76 Kč, 12,22 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 8: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518, Orlická 4/2020, 130 00 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 2.751,-Kč, 2,03 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 9: Úřad práce ČR-krajská pobočka v Brně, IČ: 72496991, Vodní 1992/9, 678 01 Blansko, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 363,-Kč, 0,27 % z těchto příjmů, isir.justi ce.cz

8/ věřiteli č. 11: E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 48.141,-Kč, 35,53 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-13 ze dne 19. 9. 2014 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 22. 9. 2014.

Věřitel č. 1: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 61860069, Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1-Nové Město, vzal podáním doručeným soudu dne 19. 9. 2016 svou přihlášku pohledávky ve výši 24.238,-Kč zcela zpět. Usnesením č.j.-P-1-3 ze dne 14. 10. 2016 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele ve výši 24.238,-Kč; usnesení nabylo právní moci dne 4. 11. 2016. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v řízení skončila.

Ve výroku II. soud promítl rovněž změnu obchodní firmy věřitele č. 4.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo zpětvzetím přihlášky pohledávky věřitele č. 1, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužnice podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 13. ledna 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně