KSBR 38 INS 361/2014-B-15
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 38 INS 361/2014-B-15

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudkyně Mgr. Radmilou Kozákovou v insolvenční věci dlužnice: Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , IČ: 12204854, Lesonice 98, 672 01 Moravský Krumlov,

o návrhu Ing. Josefa anonymizovano , anonymizovano , Lesonice 98, 672 01, a Ing. Marcely anonymizovano , anonymizovano , Dolní Dubňany 9, 671 73, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

Insolvenční soud povoluje Ing. Josefu Bognerovi, anonymizovano , Lesonice 98, 672 01, a Ing. Marcele anonymizovano , anonymizovano , Dolní Dubňany 9, 671 73, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice, a to nemovitých věcí zapsaných na LV č. 199, k.ú. Lesonice u Moravského Krumlova, obec Lesonice-budova č.p. 98, rod.dům, stojící na pozemku p.č.St. 82, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 662 m2, pozemek p.č.St. 82, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 662 m2, pozemek p.č. 67/9, zahrada, o výměře 200 m2, pozemek p.č. 67/24, zahrada, o výměře 800 m2, pozemek p.č. 67/40, orná půda, o výměře 535 m2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Znojmo.

Odůvodnění: Podáním ze dne 4. 11. 2015 se Ing. Josef Bogner, anonymizovano , Lesonice 98, 672 01, a Ing. Marcela anonymizovano , anonymizovano , Dolní Dubňany 9, 671 73 (dále jen navrhovatelé ), domáhali jakožto osoby blízké dlužnice (syn a družka syna dlužnice) povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty uvedeného ve výroku ve smyslu § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ). V žádosti uvedli, že prodej nemovitostí byl inzerován realitní kanceláří REMAX, navrhovatelé podali nabídku, která je dle sdělení realitního makléře i insolvenčního správce nejvyšší, a to ve výši 1.200.000,-Kč, dále uvedli, že financování mají předjednáno u Komerční banky, a.s.

Podle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru, může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Podle ust. § 68 odst. 2 IZ ustanovení o věřitelském výboru platí pro zástupce věřitelů a jeho náhradníka obdobně.

První schůze věřitelů konaná po zjištění úpadku dne 11. 6. 2015 zvolila jako zástupce věřitelů věřitele č. 1: Klára Van anonymizovano , anonymizovano , Gorkého 1451/50, 568 02, Svitavy. Podáním doručeným soudu dne 6. 11. 2015 předložil insolvenční správce soudu své souhlasné vyjádření s povolením výjimky navrhovatelům a sdělení zástupce věřitelů (a současně zajištěného věřitele), ve kterém vyjádřil zástupce věřitelů s povolením výjimky v tomto případě rovněž souhlas.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, proto ji soud navrhovatelům, jakožto osobám blízkým dlužnici ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, povolil.

Poučení: Toto usnesení je účinné a považuje se za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a navrhovateli se však doručuje i zvlášť.

Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně (§ 295 odst. 3 IZ). Lhůta pro podání odvolání začne navrhovateli běžet ode dne, kdy mu bude usnesení doručeno zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 23. listopadu 2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Radmila Kozáková, v.r. Renata Crhová asistentka soudkyně