KSBR 38 INS 3609/2012-B-16
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 3609/2012-B-16

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Soňa anonymizovano , anonymizovano , Mokrá 319, 664 04 Mokrá-Horákov, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 3609/2012-B-6 ze dne 19. 7. 2012, ve znění usnesení č.j. KSBR 38 INS 3609/2012-B-13 ze dne 18. 3. 2014 s e m ě n í tak, že dlužnici se ukládá, aby nadále platila nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 173.397,80 Kč, 37,58 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 275.829,81 Kč, 59,78 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 5: BNP Paribas Personal Finance SA, Reg. číslo: 542 097 902, boulevard Haussmann 1, 750 09 Paříž, Francouzská republika, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 12.212,60 Kč, 2,64 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-6 ze dne 19. 7. 2012 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 24. 7. 2012. Usnesením č.j. -B-13 ze dne 18. 3. 2014 změnil soud výše uvedené usnesení; usnesení nabylo právní moci dne 20. 3. 2014.

Věřitel č. 3: Wüstenrot-stavební spořitelna a.s., IČ: 47115289, Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, vzal podáním doručeným soudu dne 14. 7. 2015 svou přihlášku pohledávky ve výši 30.696,70 Kč v celém rozsahu zpět, neboť byla zcela uhrazena, a to částečně na základě úhrad v rámci insolvenčního řízení, a ve výši 37.436,40 Kč na základě exekučního řízení vedeném proti hlavnímu dlužníku Jiřímu Bachařovi. Usnesením č.j. -P-4-3 ze dne 6. 10. 2015 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele ve výši 30.696,70 Kč; usnesení nabylo právní moci dne 28. 10. 2015. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v řízení skončila.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo zejména zpětvzetím přihlášky pohledávky věřitele č. 3, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužnice podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 5. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně