KSBR 38 INS 3591/2011-B-16
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 3591/2011-B-16

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Ivana anonymizovano , anonymizovano , 684 01 Němčany 147, okres Vyškov, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 3591/2011-B-7 ze dne 16. 8. 2011 s e m ě n í tak, že dlužnici se ukládá, aby nadále-počínaje dnem 1. února 2013-platila nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek vždy ke každému dvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. l: Safety, s.r.o., IČO: 269 70 210, Demlova 1011/25, 674 01 Třebíč, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 24.665,-Kč, 21,94 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: GE Money Bank, a.s., IČO: 256 72 720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 40.514,48 Kč, 36,05 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 4: Home Credit, a.s., IČO: 269 78 636, Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 47.215,-Kč, 42,01 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-7 ze dne 16. 8. 2011 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 17. 8. 2011.

Usnesením č.j.-P 3-3 ze dne 12. 11. 2012 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele č. 3: Finanční úřad ve Slavkově u Brna, Palackého náměstí 89, 684 01 Slavkov u Brna, ve výši 327,-Kč; usnesení nabylo právní moci dne 7. 12. 2012. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 3 v řízení skončila, a došlo tak ke změně výše závazků dlužnice zahrnutých do oddlužení. Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo zpětvzetím přihlášky pohledávky věřitele č. 3 a ukončením jeho účasti v řízení, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužnice podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici, insolvenčnímu správci a zástupci věřitelů se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 22. ledna 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně