KSBR 38 INS 35538/2013-B-17
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 35538/2013-B-17

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Kateřina Kastingerová, nar. 16. 10. 1986, Slovácká 29, 690 02 Břeclav, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 35538/2013-B-10 ze dne 15. 10. 2014 s e m ě n í tak, že dlužnici se ukládá, aby nadále platila nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč, případně daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, stane-li se insolvenční správkyně její plátkyní, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli: Město Hodonín, IČ: 00284891, Masarykovo nám. 53, 695 35 Hodonín, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 600,-Kč, 0,10 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli: Vladimír Nesnídal, 666 03 Sentice 176, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 436.310,-Kč, 69,49 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli: Celní úřad pro Jihomoravský kraj, IČ: 71214011, Koliště 634/17, 602 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 11.219,-Kč, 1,79 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518, Orlická 4/2020, 130 00 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 11.238,-Kč, 1,79 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli: JUDr. Petr Kocián, IČ: 60531355, Veveří 125/2216, 616 45 Brno, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 15.730,-Kč, 2,51 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli: DIGI Czech Republic, s.r.o., IČ: 27569390, Holandská 854/1, 639 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 1.040,-Kč, 0,17 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli: Home Credit, a.s., IČ: 26978636, Nové sady 996/25, 602 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 11.911,98 Kč, 1,90 % z těchto příjmů,

8/ věřiteli: Barlog Capital, a.s., IČ: 28210956, Moulíkova 2238/1, 150 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 87.668,-Kč, 13,96 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli: I. Nitrianska obchodná spoločnosť, s.r.o., Hlavná 32/1061, 900 31 Stupala, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 1.000,-Kč, 0,16 % z těchto příjmů,

10/ věřiteli: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 7.390,-Kč, 1,17 % z těchto příjmů,

11/ věřiteli: CFS-FINANCIAL SERVICES spol. s r.o., IČ: 27595978, U Habrovky 490/15, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 6.720,-Kč, 1,07 % z těchto příjmů,

12/ věřiteli: RWE Energie, s.r.o., IČ: 49903209, Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 25.351,71 Kč, 4,03 % z těchto příjmů,

13/ věřiteli: E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 11.731,18 Kč, 1,86 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-10 ze dne 15. 10. 2014 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 17. 10. 2014.

Na přezkumném jednání konaném dne 28. 8. 2014 insolvenční správkyně popřela co do pravosti nevykonatelnou dílčí pohledávku č. 2 ve výši 2.541,-Kč věřitele CFS-FINANCIAL SERVICES spol. s r.o., IČ: 27595978, U Habrovky 490/15, 140 00 Praha 4. Jelikož věřitel nepodal v zákonné lhůtě žalobu na určení popřené nevykonatelné pohledávky, soud dílčí pohledávku č. 2 ve výši 2.541,-Kč v přihlášce pohledávky č. 12 usnesením č.j.-P-12-2 ze dne 27. 10. 2015 odmítl; usnesení nabylo právní moci dne 27. 11. 2015. Jelikož věřiteli zůstala zjištěna dílčí pohledávka č. 1 ve výši 6.720,-Kč, soud nerozhodoval o ukončení účasti věřitele v řízení.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo v důsledku odmítnutí dílčí pohledávky č. 2 v přihlášce pohledávky č. 12, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužnice podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 5. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně