KSBR 38 INS 3523/2014-B-11
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 3523/2014-B-11

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Emilie anonymizovano , anonymizovano , Rostislavova 420, 686 01 Uherské Hradiště, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 3523/2014-B-5 ze dne 29. 7. 2014 ve znění . usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 3523/2014-B-7 ze dne 25. 5. 2015 s e m ě n í tak, že dlužnici se ukládá, aby nadále platila nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900 Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. l: Finanční úřad pro Zlínský kraj, IČ: 72080043, třída Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 2.296,-Kč, 0,27 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 3: EC Financial Services, a.s., IČ: 24243744, Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3-Žižkov, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 33.762,88 Kč, 3,94 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 4: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., IČ: 60197609, Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 187.053,16 Kč, 21,81 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 5: Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 278.095,07 Kč, 32,43 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 7: Provident Financial s.r.o., IČ: 25621351, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěných pohledávek ve výši 20.583,-Kč, 2,40 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 9: AB 4 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, registrační číslo: 34186049, Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemí, na úhradu jeho zjištěných pohledávek ve výši 164.756,99 Kč, 19,21 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 10: AB 5 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, registrační číslo: 34192873, Strawinskylaan 933, WTC Twr B, 1077XX Amsterdam, Nizozemí, na úhradu jeho zjištěných pohledávek ve výši 58.572,04 Kč, 6,83 % z těchto příjmů,

8/ věřiteli č. 11: Společenství pro dům 420, ul. Rostislavova, IČ: 29208823, Rostislavova 420, 686 01 Uherské Hradiště, na úhradu jeho zjištěných pohledávek ve výši 112.477,-Kč, 13,11 % z těchto příjmů.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-5 ze dne 29. 7. 2014 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 30. 7. 2014. Usnesením č.j. KSBR 38 INS 3523/2014-B-7 ze dne 25. 5. 2015 změnil soud výrok II. usnesení ze dne 29. 7. 2014.

Věřitel č. 2: Město Uherské Hradiště, IČ: 00291471, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, vzal podáním doručeným soudu dne 17. 9. 2015 svou přihlášku pohledávky ve výši 500,-Kč zcela zpět. Usnesením č.j.-P-2-3 ze dne 6. 10. 2015 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky ve výši 500,-Kč; usnesení nabylo právní moci dne 28. 10. 2015. Po právní moci usnesení účast věřitele v řízení končí.

Dle § 407 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo zpětvzetím přihlášky pohledávky věřitele č. 2, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužnice podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 10. února 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně