KSBR 38 INS 35119/2014-B-10
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 35119/2014-B-10

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníků: a) Jaroslava anonymizovano , nar. 26. 9. 1945, IČ: 73805947, Solniční 239/11, 602 00 Brno, a b) Ivan anonymizovano , anonymizovano , Solniční 239/11, 602 00 Brno, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 35119/2014-B-8 ze dne 20. 5. 2015 s e m ě n í tak, že dlužníkům se ukládá, aby nadále platili nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému třicátému dni v měsíci z příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 1.350,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli: Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IČ: 49241257, Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 212.323,81 Kč, 22,75 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli: Artur Collina vymáhání pohledávek s.r.o., IČ: 29265533, Příkop 838/6, 602 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 54.256,60 Kč, 5,81 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli: CETELEM ČR, a.s., IČ: 25085689, Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 90.756,23 Kč, 9,73 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 61860069, Klimentská 1216/64, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 80.177,-Kč, 8,59 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli: Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 111.867,82 Kč, 11,99 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli: Provident Financial s.r.o., IČ: 25621351, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 190.899,-Kč, 20,46 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli: AB 4 B.V., Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 133.947,29 Kč, 14,35 % z těchto příjmů,

8/ věřiteli: AB 5 B.V., Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 59.015,54 Kč, 6,32 % z těchto příjmů.

Výrok VI. usnesení se vypouští.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-8 ze dne 20. 5. 2015 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 21. 5. 2015.

Na přezkumném jednání konaném dne 30. 4. 2015 insolvenční správce a dlužníci popřeli co do pravosti nevykonatelnou pohledávku č. 5 věřitele O2 Czech Republic a.s., IČ: 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle, a to v částce 1.122,09 Kč. Jelikož věřitel nepodal v zákonné lhůtě žalobu na určení popřené nevykonatelné pohledávky, soud přihlášku pohledávky č. 5 ve výši 1.122,09 Kč usnesením č.j. KSBR 38 INS 35119/2014-P-5-2 ze dne 14. 7. 2015 odmítl; usnesení nabylo právní moci dne 31. 7. 2015. Právní mocí rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení skončila.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo v důsledku odmítnutí přihlášky pohledávky č. 5, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníků podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkům a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 24. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně