KSBR 38 INS 3468/2011-B-21
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 3468/2011-B-21

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Eva anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Rousínovská 32, PSČ 627 00, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 3468/2011-B-7 ze dne 21. 7. 2011 s e m ě n í tak, že dlužnici se ukládá, aby nadále platila nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému dvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 2: Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 197.886,28 Kč, 29,76 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 3: CETELEM ČR, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 5/3208, PSČ 150 00, IČ: 25085689, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 56.295,-Kč, 8,47 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 4: LBBW Bank CZ, a.s., se sídlem Praha 5, Vítězná 1/126, PSČ 150 00, IČ: 14893649, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 95.247,67 Kč, 14,33 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 5: Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 128/222, PSČ 120 21, IČ: 60192852, na úhradu jeho zjištěné podmíněné pohledávky ve výši 240.158,80 Kč, 36,12 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 6: JMJ zaset, s.r.o., se sídlem Praha, Nusle, Vlastislavova 603/11, PSČ 140 00, IČ: 24122874, na úhradu její zjištěné pohledávky ve výši 24.764,22 Kč, 3,72 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 7: COFIDIS, s.r.o., se sídlem Praha 5, Bucharova 1423/6, PSČ 158 00, IČ: 27179907, na úhradu její zjištěné pohledávky ve výši 50.547,42 Kč, 7,60 % z těchto příjmů.

II. Výrok VI. usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-7 ze dne 21. 7. 2011 s e m ě n í tak, že insolvenční správce vyplatí částku připadající podle splátkového kalendáře na uspokojení podmíněné pohledávky věřitele č. 5 ve výši 240.158,80 Kč, tzn. 36,04 % z příjmů dlužnice, tomuto věřiteli až poté, co bude splněna odkládací podmínka. Nedojde-li v průběhu oddlužení ke splnění této podmínky, rozdělí insolvenční správce částku připadající podle splátkového kalendáře na její uspokojení poměrně mezi ostatní věřitele určené plánem jako mimořádnou splátku.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-7 ze dne 21. 7. 2011 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 27. 7. 2011.

Věřitel č. 1: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 1, PSČ 601 67, IČ: 44992785, vzal podáním doručeným soudu dne 22. 7. 2014 svou přihlášku pohledávky ve výši 1.430,-Kč zpět. Usnesením č.j. KSBR 38 INS 3468/2011-P-1-3 ze dne 4. 8. 2014 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele č. 1 ve výši 1.430,-Kč; usnesení nabylo právní moci dne 21. 8. 2014. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 1 v řízení skončila, a došlo tak ke změně výše závazků dlužnice zahrnutých do oddlužení.

Usnesení o schválení oddlužení vydal insolvenční soud po prvním přezkumném jednání, na němž nebyla přezkoumána přihlášená pohledávky č. 5 věřitele Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.; do splátkového kalendáře byla proto zařazena jako dosud nezjištěná. Na zvláštním přezkumném jednání konaném dne 29. 9. 2011 byla pohledávka č. 5 zjištěna ve výši 240.158,80 Kč jako podmíněná, přičemž podmínkou bylo ukončení splácení úvěru včetně úroku ze strany hlavního dlužníka. Současně insolvenční soud konstatoval, že částka připadající podle splátkového kalendáře na uspokojení této pohledávky zůstane deponována u insolvenčního správce do doby naplnění podmínky. Soud proto na základě výsledku zvláštního přezkumného jednání změnil znění výroku VI. usnesení, jak je uvedeno ve výroku II.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo zpětvzetím přihlášky pohledávky věřitele č. 1 a ukončením jeho účasti v řízení, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužnice podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 13. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně